ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 52)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్యం సు మేషమ్ మహయా స్వర్విదం శతం యస్య సుభ్వః సాకమ్ ఈరతే |
  అత్యం న వాజం హవనస్యదం రథమ్ ఏన్ద్రం వవృత్యామ్ అవసే సువృక్తిభిః || 1-052-01
 
  స పర్వతో న ధరుణేష్వ్ అచ్యుతః సహస్రమూతిస్ తవిషీషు వావృధే |
  ఇన్ద్రో యద్ వృత్రమ్ అవధీన్ నదీవృతమ్ ఉబ్జన్న్ అర్ణాంసి జర్హృషాణో అన్ధసా || 1-052-02

  స హి ద్వరో ద్వరిషు వవ్ర ఊధని చన్ద్రబుధ్నో మదవృద్ధో మనీషిభిః |
  ఇన్ద్రం తమ్ అహ్వే స్వపస్యయా ధియా మంహిష్ఠరాతిం స హి పప్రిర్ అన్ధసః || 1-052-03

  ఆ యమ్ పృణన్తి దివి సద్మబర్హిషః సముద్రం న సుభ్వః స్వా అభిష్టయః |
  తం వృత్రహత్యే అను తస్థుర్ ఊతయః శుష్మా ఇన్ద్రమ్ అవాతా అహ్రుతప్సవః || 1-052-04

  అభి స్వవృష్టిమ్ మదే అస్య యుధ్యతో రఘ్వీర్ ఇవ ప్రవణే సస్రుర్ ఊతయః |
  ఇన్ద్రో యద్ వజ్రీ ధృషమాణో అన్ధసా భినద్ వలస్య పరిధీఇవ త్రితః || 1-052-05

  పరీం ఘృణా చరతి తిత్విషే శవో ऽపో వృత్వీ రజసో బుధ్నమ్ ఆశయత్ |
  వృత్రస్య యత్ ప్రవణే దుర్గృభిశ్వనో నిజఘన్థ హన్వోర్ ఇన్ద్ర తన్యతుమ్ || 1-052-06

  హ్రదం న హి త్వా న్యృషన్త్య్ ఊర్మయో బ్రహ్మాణీన్ద్ర తవ యాని వర్ధనా |
  త్వష్టా చిత్ తే యుజ్యం వావృధే శవస్ తతక్ష వజ్రమ్ అభిభూత్యోజసమ్ || 1-052-07

  జఘన్వాఉ హరిభిః సమ్భృతక్రతవ్ ఇన్ద్ర వృత్రమ్ మనుషే గాతుయన్న్ అపః |
  అయచ్ఛథా బాహ్వోర్ వజ్రమ్ ఆయసమ్ అధారయో దివ్య్ ఆ సూర్యం దృశే || 1-052-08

  బృహత్ స్వశ్చన్ద్రమ్ అమవద్ యద్ ఉక్థ్యమ్ అకృణ్వత భియసా రోహణం దివః |
  యన్ మానుషప్రధనా ఇన్ద్రమ్ ఊతయః స్వర్ నృషాచో మరుతో ऽమదన్న్ అను || 1-052-09

  ద్యౌశ్ చిద్ అస్యామవాఅహేః స్వనాద్ అయోయవీద్ భియసా వజ్ర ఇన్ద్ర తే |
  వృత్రస్య యద్ బద్బధానస్య రోదసీ మదే సుతస్య శవసాభినచ్ ఛిరః || 1-052-10

  యద్ ఇన్ న్వ్ ఐన్ద్ర పృథివీ దశభుజిర్ అహాని విశ్వా తతనన్త కృష్టయః |
  అత్రాహ తే మఘవన్ విశ్రుతం సహో ద్యామ్ అను శవసా బర్హణా భువత్ || 1-052-11

  త్వమ్ అస్య పారే రజసో వ్యోమనః స్వభూత్యోజా అవసే ధృషన్మనః |
  చకృషే భూమిమ్ ప్రతిమానమ్ ఓజసో ऽపః స్వః పరిభూర్ ఏష్య్ ఆ దివమ్ || 1-052-12

  త్వమ్ భువః ప్రతిమానమ్ పృథివ్యా ఋష్వవీరస్య బృహతః పతిర్ భూః |
  విశ్వమ్ ఆప్రా అన్తరిక్షమ్ మహిత్వా సత్యమ్ అద్ధా నకిర్ అన్యస్ త్వావాన్ || 1-052-13

  న యస్య ద్యావాపృథివీ అను వ్యచో న సిన్ధవో రజసో అన్తమ్ ఆనశుః |
  నోత స్వవృష్టిమ్ మదే అస్య యుధ్యత ఏకో అన్యచ్ చకృషే విశ్వమ్ ఆనుషక్ || 1-052-14

  ఆర్చన్న్ అత్ర మరుతః సస్మిన్న్ ఆజౌ విశ్వే దేవాసో అమదన్న్ అను త్వా |
  వృత్రస్య యద్ భృష్టిమతా వధేన ని త్వమ్ ఇన్ద్ర ప్రత్య్ ఆనం జఘన్థ || 1-052-15