ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 51)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభి త్యమ్ మేషమ్ పురుహూతమ్ ఋగ్మియమ్ ఇన్ద్రం గీర్భిర్ మదతా వస్వో అర్ణవమ్ |
  యస్య ద్యావో న విచరన్తి మానుషా భుజే మంహిష్ఠమ్ అభి విప్రమ్ అర్చత || 1-051-01

  అభీమ్ అవన్వన్ స్వభిష్టిమ్ ఊతయో ऽన్తరిక్షప్రాం తవిషీభిర్ ఆవృతమ్ |
  ఇన్ద్రం దక్షాస ఋభవో మదచ్యుతం శతక్రతుం జవనీ సూనృతారుహత్ || 1-051-02

  త్వం గోత్రమ్ అఙ్గిరోభ్యో ऽవృణోర్ అపోతాత్రయే శతదురేషు గాతువిత్ |
  ససేన చిద్ విమదాయావహో వస్వ్ ఆజావ్ అద్రిం వావసానస్య నర్తయన్ || 1-051-03

  త్వమ్ అపామ్ అపిధానావృణోర్ అపాధారయః పర్వతే దానుమద్ వసు |
  వృత్రం యద్ ఇన్ద్ర శవసావధీర్ అహిమ్ ఆద్ ఇత్ సూర్యం దివ్య్ ఆరోహయో దృశే || 1-051-04

  త్వమ్ మాయాభిర్ అప మాయినో ऽధమః స్వధాభిర్ యే అధి శుప్తావ్ అజుహ్వత |
  త్వమ్ పిప్రోర్ నృమణః ప్రారుజః పురః ప్ర ఋజిశ్వానం దస్యుహత్యేష్వ్ ఆవిథ || 1-051-05

  త్వం కుత్సం శుష్ణహత్యేష్వ్ ఆవిథారన్ధయో ऽతిథిగ్వాయ శమ్బరమ్ |
  మహాన్తం చిద్ అర్బుదం ని క్రమీః పదా సనాద్ ఏవ దస్యుహత్యాయ జజ్ఞిషే || 1-051-06

  త్వే విశ్వా తవిషీ సధ్ర్యగ్ ఘితా తవ రాధః సోమపీథాయ హర్షతే |
  తవ వజ్రశ్ చికితే బాహ్వోర్ హితో వృశ్చా శత్రోర్ అవ విశ్వాని వృష్ణ్యా || 1-051-07

  వి జానీహ్య్ ఆర్యాన్ యే చ దస్యవో బర్హిష్మతే రన్ధయా శాసద్ అవ్రతాన్ |
  శాకీ భవ యజమానస్య చోదితా విశ్వేత్ తా తే సధమాదేషు చాకన || 1-051-08

  అనువ్రతాయ రన్ధయన్న్ అపవ్రతాన్ ఆభూభిర్ ఇన్ద్రః శ్నథయన్న్ అనాభువః |
  వృద్ధస్య చిద్ వర్ధతో ద్యామ్ ఇనక్షత స్తవానో వమ్రో వి జఘాన సందిహః || 1-051-09

  తక్షద్ యత్ త ఉశనా సహసా సహో వి రోదసీ మజ్మనా బాధతే శవః |
  ఆ త్వా వాతస్య నృమణో మనోయుజ ఆ పూర్యమాణమ్ అవహన్న్ అభి శ్రవః || 1-051-10

  మన్దిష్ట యద్ ఉశనే కావ్యే సచాఇన్ద్రో వఙ్కూ వఙ్కుతరాధి తిష్ఠతి |
  ఉగ్రో యయిం నిర్ అపః స్రోతసాసృజద్ వి శుష్ణస్య దృంహితా ఐరయత్ పురః || 1-051-11

  ఆ స్మా రథం వృషపాణేషు తిష్ఠసి శార్యాతస్య ప్రభృతా యేషు మన్దసే |
  ఇన్ద్ర యథా సుతసోమేషు చాకనో ऽనర్వాణం శ్లోకమ్ ఆ రోహసే దివి || 1-051-12

  అదదా అర్భామ్ మహతే వచస్యవే కక్షీవతే వృచయామ్ ఇన్ద్ర సున్వతే |
  మేనాభవో వృషణశ్వస్య సుక్రతో విశ్వేత్ తా తే సవనేషు ప్రవాచ్యా || 1-051-13

  ఇన్ద్రో అశ్రాయి సుధ్యో నిరేకే పజ్రేషు స్తోమో దుర్యో న యూపః |
  అశ్వయుర్ గవ్యూ రథయుర్ వసూయుర్ ఇన్ద్ర ఇద్ రాయః క్షయతి ప్రయన్తా || 1-051-14

  ఇదం నమో వృషభాయ స్వరాజే సత్యశుష్మాయ తవసే ऽవాచి |
  అస్మిన్న్ ఇన్ద్ర వృజనే సర్వవీరాః స్మత్ సూరిభిస్ తవ శర్మన్ స్యామ || 1-051-15