ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 50)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఉ త్యం జాతవేదసం దేవం వహన్తి కేతవః |
  దృశే విశ్వాయ సూర్యమ్ || 1-050-01

  అప త్యే తాయవో యథా నక్షత్రా యన్త్య్ అక్తుభిః |
  సూరాయ విశ్వచక్షసే || 1-050-02

  అదృశ్రమ్ అస్య కేతవో వి రశ్మయో జనాఅను |
  భ్రాజన్తో అగ్నయో యథా || 1-050-03

  తరణిర్ విశ్వదర్శతో జ్యోతిష్కృద్ అసి సూర్య |
  విశ్వమ్ ఆ భాసి రోచనమ్ || 1-050-04

  ప్రత్యఙ్ దేవానాం విశః ప్రత్యఙ్ఙ్ ఉద్ ఏషి మానుషాన్ |
  ప్రత్యఙ్ విశ్వం స్వర్ దృశే || 1-050-05

  యేనా పావక చక్షసా భురణ్యన్తం జనాఅను |
  త్వం వరుణ పశ్యసి || 1-050-06

  వి ద్యామ్ ఏషి రజస్ పృథ్వ్ అహా మిమానో అక్తుభిః |
  పశ్యఞ్ జన్మాని సూర్య || 1-050-07

  సప్త త్వా హరితో రథే వహన్తి దేవ సూర్య |
  శోచిష్కేశం విచక్షణ || 1-050-08

  అయుక్త సప్త శున్ధ్యువః సూరో రథస్య నప్త్యః |
  తాభిర్ యాతి స్వయుక్తిభిః || 1-050-09

  ఉద్ వయం తమసస్ పరి జ్యోతిష్ పశ్యన్త ఉత్తరమ్ |
  దేవం దేవత్రా సూర్యమ్ అగన్మ జ్యోతిర్ ఉత్తమమ్ || 1-050-10

  ఉద్యన్న్ అద్య మిత్రమహ ఆరోహన్న్ ఉత్తరాం దివమ్ |
  హృద్రోగమ్ మమ సూర్య హరిమాణం చ నాశయ || 1-050-11

  శుకేషు మే హరిమాణం రోపణాకాసు దధ్మసి |
  అథో హారిద్రవేషు మే హరిమాణం ని దధ్మసి || 1-050-12

  ఉద్ అగాద్ అయమ్ ఆదిత్యో విశ్వేన సహసా సహ |
  ద్విషన్తమ్ మహ్యం రన్ధయన్ మో అహం ద్విషతే రధమ్ || 1-050-13