ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 49)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉషో భద్రేభిర్ ఆ గహి దివశ్ చిద్ రోచనాద్ అధి |
  వహన్త్వ్ అరుణప్సవ ఉప త్వా సోమినో గృహమ్ || 1-049-01

  సుపేశసం సుఖం రథం యమ్ అధ్యస్థా ఉషస్ త్వమ్ |
  తేనా సుశ్రవసం జనమ్ ప్రావాద్య దుహితర్ దివః || 1-049-02

  వయశ్ చిత్ తే పతత్రిణో ద్విపచ్ చతుష్పద్ అర్జుని |
  ఉషః ప్రారన్న్ ఋతూఅను దివో అన్తేభ్యస్ పరి || 1-049-03

  వ్యుచ్ఛన్తీ హి రశ్మిభిర్ విశ్వమ్ ఆభాసి రోచనమ్ |
  తాం త్వామ్ ఉషర్ వసూయవో గీర్భిః కణ్వా అహూషత || 1-049-04