ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 48)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సహ వామేన న ఉషో వ్య్ ఉచ్ఛా దుహితర్ దివః |
  సహ ద్యుమ్నేన బృహతా విభావరి రాయా దేవి దాస్వతీ || 1-048-01

  అశ్వావతీర్ గోమతీర్ విశ్వసువిదో భూరి చ్యవన్త వస్తవే |
  ఉద్ ఈరయ ప్రతి మా సూనృతా ఉషశ్ చోద రాధో మఘోనామ్ || 1-048-02

  ఉవాసోషా ఉచ్ఛాచ్ చ ను దేవీ జీరా రథానామ్ |
  యే అస్యా ఆచరణేషు దధ్రిరే సముద్రే న శ్రవస్యవః || 1-048-03

  ఉషో యే తే ప్ర యామేషు యుఞ్జతే మనో దానాయ సూరయః |
  అత్రాహ తత్ కణ్వ ఏషాం కణ్వతమో నామ గృణాతి నృణామ్ || 1-048-04

  ఆ ఘా యోషేవ సూనర్య్ ఉషా యాతి ప్రభుఞ్జతీ |
  జరయన్తీ వృజనమ్ పద్వద్ ఈయత ఉత్ పాతయతి పక్షిణః || 1-048-05

  వి యా సృజతి సమనం వ్య్ అర్థినః పదం న వేత్య్ ఓదతీ |
  వయో నకిష్ టే పప్తివాంస ఆసతే వ్యుష్టౌ వాజినీవతి || 1-048-06

  ఏషాయుక్త పరావతః సూర్యస్యోదయనాద్ అధి |
  శతం రథేభిః సుభగోషా ఇయం వి యాత్య్ అభి మానుషాన్ || 1-048-07

  విశ్వమ్ అస్యా నానామ చక్షసే జగజ్ జ్యోతిష్ కృణోతి సూనరీ |
  అప ద్వేషో మఘోనీ దుహితా దివ ఉషా ఉచ్ఛద్ అప స్రిధః || 1-048-08

  ఉష ఆ భాహి భానునా చన్ద్రేణ దుహితర్ దివః |
  ఆవహన్తీ భూర్య్ అస్మభ్యం సౌభగం వ్యుచ్ఛన్తీ దివిష్టిషు || 1-048-09

  విశ్వస్య హి ప్రాణనం జీవనం త్వే వి యద్ ఉచ్ఛసి సూనరి |
  సా నో రథేన బృహతా విభావరి శ్రుధి చిత్రామఘే హవమ్ || 1-048-10

  ఉషో వాజం హి వంస్వ యశ్ చిత్రో మానుషే జనే |
  తేనా వహ సుకృతో అధ్వరాఉప యే త్వా గృణన్తి వహ్నయః || 1-048-11

  విశ్వాన్ దేవాఆ వహ సోమపీతయే ऽన్తరిక్షాద్ ఉషస్ త్వమ్ |
  సాస్మాసు ధా గోమద్ అశ్వావద్ ఉక్థ్యమ్ ఉషో వాజం సువీర్యమ్ || 1-048-12

  యస్యా రుశన్తో అర్చయః ప్రతి భద్రా అదృక్షత |
  సా నో రయిం విశ్వవారం సుపేశసమ్ ఉషా దదాతు సుగ్మ్యమ్ || 1-048-13

  యే చిద్ ధి త్వామ్ ఋషయః పూర్వ ఊతయే జుహూరే ऽవసే మహి |
  సా న స్తోమాఅభి గృణీహి రాధసోషః శుక్రేణ శోచిషా || 1-048-14

  ఉషో యద్ అద్య భానునా వి ద్వారావ్ ఋణవో దివః |
  ప్ర నో యచ్ఛతాద్ అవృకమ్ పృథు ఛర్దిః ప్ర దేవి గోమతీర్ ఇషః || 1-048-15

  సం నో రాయా బృహతా విశ్వపేశసా మిమిక్ష్వా సమ్ ఇళాభిర్ ఆ |
  సం ద్యుమ్నేన విశ్వతురోషో మహి సం వాజైర్ వాజినీవతి || 1-048-16