ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 47)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం వామ్ మధుమత్తమః సుతః సోమ ఋతావృధా |
  తమ్ అశ్వినా పిబతం తిరోహ్న్యం ధత్తం రత్నాని దాశుషే || 1-047-01

  త్రివన్ధురేణ త్రివృతా సుపేశసా రథేనా యాతమ్ అశ్వినా |
  కణ్వాసో వామ్ బ్రహ్మ కృణ్వన్త్య్ అధ్వరే తేషాం సు శృణుతం హవమ్ || 1-047-02

  అశ్వినా మధుమత్తమమ్ పాతం సోమమ్ ఋతావృధా |
  అథాద్య దస్రా వసు బిభ్రతా రథే దాశ్వాంసమ్ ఉప గచ్ఛతమ్ || 1-047-03

  త్రిషధస్థే బర్హిషి విశ్వవేదసా మధ్వా యజ్ఞమ్ మిమిక్షతమ్ |
  కణ్వాసో వాం సుతసోమా అభిద్యవో యువాం హవన్తే అశ్వినా || 1-047-04

  యాభిః కణ్వమ్ అభిష్టిభిః ప్రావతం యువమ్ అశ్వినా |
  తాభిః ష్వ్ అస్మాఅవతం శుభస్ పతీ పాతం సోమమ్ ఋతావృధా || 1-047-05

  సుదాసే దస్రా వసు బిభ్రతా రథే పృక్షో వహతమ్ అశ్వినా |
  రయిం సముద్రాద్ ఉత వా దివస్ పర్య్ అస్మే ధత్తమ్ పురుస్పృహమ్ || 1-047-06

  యన్ నాసత్యా పరావతి యద్ వా స్థో అధి తుర్వశే |
  అతో రథేన సువృతా న ఆ గతం సాకం సూర్యస్య రశ్మిభిః || 1-047-07

  అర్వాఞ్చా వాం సప్తయో ऽధ్వరశ్రియో వహన్తు సవనేద్ ఉప |
  ఇషమ్ పృఞ్చన్తా సుకృతే సుదానవ ఆ బర్హిః సీదతం నరా || 1-047-08

  తేన నాసత్యా గతం రథేన సూర్యత్వచా |
  యేన శశ్వద్ ఊహథుర్ దాశుషే వసు మధ్వః సోమస్య పీతయే || 1-047-09

  ఉక్థేభిర్ అర్వాగ్ అవసే పురూవసూ అర్కైశ్ చ ని హ్వయామహే |
  శశ్వత్ కణ్వానాం సదసి ప్రియే హి కం సోమమ్ పపథుర్ అశ్వినా || 1-047-10