ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 46)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏషో ఉషా అపూర్వ్యా వ్య్ ఉచ్ఛతి ప్రియా దివః |
  స్తుషే వామ్ అశ్వినా బృహత్ || 1-046-01

  యా దస్రా సిన్ధుమాతరా మనోతరా రయీణామ్ |
  ధియా దేవా వసువిదా || 1-046-02

  వచ్యన్తే వాం కకుహాసో జూర్ణాయామ్ అధి విష్టపి |
  యద్ వాం రథో విభిష్ పతాత్ || 1-046-03

  హవిషా జారో అపామ్ పిపర్తి పపురిర్ నరా |
  పితా కుటస్య చర్షణిః || 1-046-04

  ఆదారో వామ్ మతీనాం నాసత్యా మతవచసా |
  పాతం సోమస్య ధృష్ణుయా || 1-046-05

  యా నః పీపరద్ అశ్వినా జ్యోతిష్మతీ తమస్ తిరః |
  తామ్ అస్మే రాసాథామ్ ఇషమ్ || 1-046-06

  ఆ నో నావా మతీనాం యాతమ్ పారాయ గన్తవే |
  యుఞ్జాథామ్ అశ్వినా రథమ్ || 1-046-07

  అరిత్రం వాం దివస్ పృథు తీర్థే సిన్ధూనాం రథః |
  ధియా యుయుజ్ర ఇన్దవః || 1-046-08

  దివస్ కణ్వాస ఇన్దవో వసు సిన్ధూనామ్ పదే |
  స్వం వవ్రిం కుహ ధిత్సథః || 1-046-09

  అభూద్ ఉ భా ఉ అంశవే హిరణ్యమ్ ప్రతి సూర్యః |
  వ్య్ అఖ్యజ్ జిహ్వయాసితః || 1-046-10

  అభూద్ ఉ పారమ్ ఏతవే పన్థా ఋతస్య సాధుయా |
  అదర్శి వి స్రుతిర్ దివః || 1-046-11

  తత్-తద్ ఇద్ అశ్వినోర్ అవో జరితా ప్రతి భూషతి |
  మదే సోమస్య పిప్రతోః || 1-046-12

  వావసానా వివస్వతి సోమస్య పీత్యా గిరా |
  మనుష్వచ్ ఛమ్భూ ఆ గతమ్ || 1-046-13

  యువోర్ ఉషా అను శ్రియమ్ పరిజ్మనోర్ ఉపాచరత్ |
  ఋతా వనథో అక్తుభిః || 1-046-14

  ఉభా పిబతమ్ అశ్వినోభా నః శర్మ యచ్ఛతమ్ |
  అవిద్రియాభిర్ ఊతిభిః || 1-046-15