ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 45)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

 త్వమ్ అగ్నే వసూఇహ రుద్రాఆదిత్యాఉత |
  యజా స్వధ్వరం జనమ్ మనుజాతం ఘృతప్రుషమ్ || 1-045-01

  శ్రుష్టీవానో హి దాశుషే దేవా అగ్నే విచేతసః |
  తాన్ రోహిదశ్వ గిర్వణస్ త్రయస్త్రింశతమ్ ఆ వహ || 1-045-02

  ప్రియమేధవద్ అత్రివజ్ జాతవేదో విరూపవత్ |
  అఙ్గిరస్వన్ మహివ్రత ప్రస్కణ్వస్య శ్రుధీ హవమ్ || 1-045-03

  మహికేరవ ఊతయే ప్రియమేధా అహూషత |
  రాజన్తమ్ అధ్వరాణామ్ అగ్నిం శుక్రేణ శోచిషా || 1-045-04

  ఘృతాహవన సన్త్యేమా ఉ షు శ్రుధీ గిరః |
  యాభిః కణ్వస్య సూనవో హవన్తే ऽవసే త్వా || 1-045-05

  త్వాం చిత్రశ్రవస్తమ హవన్తే విక్షు జన్తవః |
  శోచిష్కేశమ్ పురుప్రియాగ్నే హవ్యాయ వోళ్హవే || 1-045-06

  ని త్వా హోతారమ్ ఋత్విజం దధిరే వసువిత్తమమ్ |
  శ్రుత్కర్ణం సప్రథస్తమం విప్రా అగ్నే దివిష్టిషు || 1-045-07

  ఆ త్వా విప్రా అచుచ్యవుః సుతసోమా అభి ప్రయః |
  బృహద్ భా బిభ్రతో హవిర్ అగ్నే మర్తాయ దాశుషే || 1-045-08

  ప్రాతర్యావ్ణః సహస్కృత సోమపేయాయ సన్త్య |
  ఇహాద్య దైవ్యం జనమ్ బర్హిర్ ఆ సాదయా వసో || 1-045-09

  అర్వాఞ్చం దైవ్యం జనమ్ అగ్నే యక్ష్వ సహూతిభిః |
  అయం సోమః సుదానవస్ తమ్ పాత తిరోహ్న్యమ్ || 1-045-10