ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 44)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే వివస్వద్ ఉషసశ్ చిత్రం రాధో అమర్త్య |
  ఆ దాశుషే జాతవేదో వహా త్వమ్ అద్యా దేవాఉషర్బుధః || 1-044-01

  జుష్టో హి దూతో అసి హవ్యవాహనో ऽగ్నే రథీర్ అధ్వరాణామ్ |
  సజూర్ అశ్విభ్యామ్ ఉషసా సువీర్యమ్ అస్మే ధేహి శ్రవో బృహత్ || 1-044-02

  అద్యా దూతం వృణీమహే వసుమ్ అగ్నిమ్ పురుప్రియమ్ |
  ధూమకేతుమ్ భాఋజీకం వ్యుష్టిషు యజ్ఞానామ్ అధ్వరశ్రియమ్ || 1-044-03

  శ్రేష్ఠం యవిష్ఠమ్ అతిథిం స్వాహుతం జుష్టం జనాయ దాశుషే |
  దేవాఅచ్ఛా యాతవే జాతవేదసమ్ అగ్నిమ్ ఈళే వ్యుష్టిషు || 1-044-04

  స్తవిష్యామి త్వామ్ అహం విశ్వస్యామృత భోజన |
  అగ్నే త్రాతారమ్ అమృతమ్ మియేధ్య యజిష్ఠం హవ్యవాహన || 1-044-05

  సుశంసో బోధి గృణతే యవిష్ఠ్య మధుజిహ్వః స్వాహుతః |
  ప్రస్కణ్వస్య ప్రతిరన్న్ ఆయుర్ జీవసే నమస్యా దైవ్యం జనమ్ || 1-044-06

  హోతారం విశ్వవేదసం సం హి త్వా విశ ఇన్ధతే |
  స ఆ వహ పురుహూత ప్రచేతసో ऽగ్నే దేవాఇహ ద్రవత్ || 1-044-07

  సవితారమ్ ఉషసమ్ అశ్వినా భగమ్ అగ్నిం వ్యుష్టిషు క్షపః |
  కణ్వాసస్ త్వా సుతసోమాస ఇన్ధతే హవ్యవాహం స్వధ్వర || 1-044-08

  పతిర్ హ్య్ అధ్వరాణామ్ అగ్నే దూతో విశామ్ అసి |
  ఉషర్బుధ ఆ వహ సోమపీతయే దేవాఅద్య స్వర్దృశః || 1-044-09

  అగ్నే పూర్వా అనూషసో విభావసో దీదేథ విశ్వదర్శతః |
  అసి గ్రామేష్వ్ అవితా పురోహితో ऽసి యజ్ఞేషు మానుషః || 1-044-10

  ని త్వా యజ్ఞస్య సాధనమ్ అగ్నే హోతారమ్ ఋత్విజమ్ |
  మనుష్వద్ దేవ ధీమహి ప్రచేతసం జీరం దూతమ్ అమర్త్యమ్ || 1-044-11

  యద్ దేవానామ్ మిత్రమహః పురోహితో ऽన్తరో యాసి దూత్యమ్ |
  సిన్ధోర్ ఇవ ప్రస్వనితాస ఊర్మయో ऽగ్నేర్ భ్రాజన్తే అర్చయః || 1-044-12

  శ్రుధి శ్రుత్కర్ణ వహ్నిభిర్ దేవైర్ అగ్నే సయావభిః |
  ఆ సీదన్తు బర్హిషి మిత్రో అర్యమా ప్రాతర్యావాణో అధ్వరమ్ || 1-044-13

  శృణ్వన్తు స్తోమమ్ మరుతః సుదానవో ऽగ్నిజిహ్వా ఋతావృధః |
  పిబతు సోమం వరుణో ధృతవ్రతో ऽశ్విభ్యామ్ ఉషసా సజూః || 1-044-14