ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కద్ రుద్రాయ ప్రచేతసే మీళ్హుష్టమాయ తవ్యసే |
  వోచేమ శంతమం హృదే || 1-043-01

  యథా నో అదితిః కరత్ పశ్వే నృభ్యో యథా గవే |
  యథా తోకాయ రుద్రియమ్ || 1-043-02

  యథా నో మిత్రో వరుణో యథా రుద్రశ్ చికేతతి |
  యథా విశ్వే సజోషసః || 1-043-03

  గాథపతిమ్ మేధపతిం రుద్రం జలాషభేషజమ్ |
  తచ్ ఛంయోః సుమ్నమ్ ఈమహే || 1-043-04

  యః శుక్ర ఇవ సూర్యో హిరణ్యమ్ ఇవ రోచతే |
  శ్రేష్ఠో దేవానాం వసుః || 1-043-05

  శం నః కరత్య్ అర్వతే సుగమ్ మేషాయ మేష్యే |
  నృభ్యో నారిభ్యో గవే || 1-043-06

  అస్మే సోమ శ్రియమ్ అధి ని ధేహి శతస్య నృణామ్ |
  మహి శ్రవస్ తువినృమ్ణమ్ || 1-043-07

  మా నః సోమపరిబాధో మారాతయో జుహురన్త |
  ఆ న ఇన్దో వాజే భజ || 1-043-08

  యాస్ తే ప్రజా అమృతస్య పరస్మిన్ ధామన్న్ ఋతస్య |
  మూర్ధా నాభా సోమ వేన ఆభూషన్తీః సోమ వేదః || 1-043-09