ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 42)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమ్ పూషన్న్ అధ్వనస్ తిర వ్య్ అంహో విముచో నపాత్ |
  సక్ష్వా దేవ ప్ర ణస్ పురః || 1-042-01

  యో నః పూషన్న్ అఘో వృకో దుఃశేవ ఆదిదేశతి |
  అప స్మ తమ్ పథో జహి || 1-042-02

  అప త్యమ్ పరిపన్థినమ్ ముషీవాణం హురశ్చితమ్ |
  దూరమ్ అధి స్రుతేర్ అజ || 1-042-03

  త్వం తస్య ద్వయావినో ऽఘశంసస్య కస్య చిత్ |
  పదాభి తిష్ఠ తపుషిమ్ || 1-042-04

  ఆ తత్ తే దస్ర మన్తుమః పూషన్న్ అవో వృణీమహే |
  యేన పితౄన్ అచోదయః || 1-042-05

  అధా నో విశ్వసౌభగ హిరణ్యవాశీమత్తమ |
  ధనాని సుషణా కృధి || 1-042-06

  అతి నః సశ్చతో నయ సుగా నః సుపథా కృణు |
  పూషన్న్ ఇహ క్రతుం విదః || 1-042-07

  అభి సూయవసం నయ న నవజ్వారో అధ్వనే |
  పూషన్న్ ఇహ క్రతుం విదః || 1-042-08

  శగ్ధి పూర్ధి ప్ర యంసి చ శిశీహి ప్రాస్య్ ఉదరమ్ |
  పూషన్న్ ఇహ క్రతుం విదః || 1-042-09

  న పూషణమ్ మేథామసి సూక్తైర్ అభి గృణీమసి |
  వసూని దస్మమ్ ఈమహే || 1-042-10