ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యం రక్షన్తి ప్రచేతసో వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  నూ చిత్ స దభ్యతే జనః || 1-041-01

  యమ్ బాహుతేవ పిప్రతి పాన్తి మర్త్యం రిషః |
  అరిష్టః సర్వ ఏధతే || 1-041-02

  వి దుర్గా వి ద్విషః పురో ఘ్నన్తి రాజాన ఏషామ్ |
  నయన్తి దురితా తిరః || 1-041-03

  సుగః పన్థా అనృక్షర ఆదిత్యాస ఋతం యతే |
  నాత్రావఖాదో అస్తి వః || 1-041-04

  యం యజ్ఞం నయథా నర ఆదిత్యా ఋజునా పథా |
  ప్ర వః స ధీతయే నశత్ || 1-041-05

  స రత్నమ్ మర్త్యో వసు విశ్వం తోకమ్ ఉత త్మనా |
  అచ్ఛా గచ్ఛత్య్ అస్తృతః || 1-041-06

  కథా రాధామ సఖాయ స్తోమమ్ మిత్రస్యార్యమ్ణః |
  మహి ప్సరో వరుణస్య || 1-041-07

  మా వో ఘ్నన్తమ్ మా శపన్తమ్ ప్రతి వోచే దేవయన్తమ్ |
  సుమ్నైర్ ఇద్ వ ఆ వివాసే || 1-041-08

  చతురశ్ చిద్ దదమానాద్ బిభీయాద్ ఆ నిధాతోః |
  న దురుక్తాయ స్పృహయేత్ || 1-041-09