ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉత్ తిష్ఠ బ్రహ్మణస్ పతే దేవయన్తస్ త్వేమహే |
  ఉప ప్ర యన్తు మరుతః సుదానవ ఇన్ద్ర ప్రాశూర్ భవా సచా || 1-040-01

  త్వామ్ ఇద్ ధి సహసస్ పుత్ర మర్త్య ఉపబ్రూతే ధనే హితే |
  సువీర్యమ్ మరుత ఆ స్వశ్వ్యం దధీత యో వ ఆచకే || 1-040-02

  ప్రైతు బ్రహ్మణస్ పతిః ప్ర దేవ్య్ ఏతు సూనృతా |
  అచ్ఛా వీరం నర్యమ్ పఙ్క్తిరాధసం దేవా యజ్ఞం నయన్తు నః || 1-040-03

  యో వాఘతే దదాతి సూనరం వసు స ధత్తే అక్షితి శ్రవః |
  తస్మా ఇళాం సువీరామ్ ఆ యజామహే సుప్రతూర్తిమ్ అనేహసమ్ || 1-040-04

  ప్ర నూనమ్ బ్రహ్మణస్ పతిర్ మన్త్రం వదత్య్ ఉక్థ్యమ్ |
  యస్మిన్న్ ఇన్ద్రో వరుణో మిత్రో అర్యమా దేవా ఓకాంసి చక్రిరే || 1-040-05

  తమ్ ఇద్ వోచేమా విదథేషు శమ్భువమ్ మన్త్రం దేవా అనేహసమ్ |
  ఇమాం చ వాచమ్ ప్రతిహర్యథా నరో విశ్వేద్ వామా వో అశ్నవత్ || 1-040-06

  కో దేవయన్తమ్ అశ్నవజ్ జనం కో వృక్తబర్హిషమ్ |
  ప్ర-ప్ర దాశ్వాన్ పస్త్యాభిర్ అస్థితాన్తర్వావత్ క్షయం దధే || 1-040-07

  ఉప క్షత్రమ్ పృఞ్చీత హన్తి రాజభిర్ భయే చిత్ సుక్షితిం దధే |
  నాస్య వర్తా న తరుతా మహాధనే నార్భే అస్తి వజ్రిణః || 1-040-08