ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర యద్ ఇత్థా పరావతః శోచిర్ న మానమ్ అస్యథ |
  కస్య క్రత్వా మరుతః కస్య వర్పసా కం యాథ కం హ ధూతయః || 1-039-01

  స్థిరా వః సన్త్వ్ ఆయుధా పరాణుదే వీళూ ఉత ప్రతిష్కభే |
  యుష్మాకమ్ అస్తు తవిషీ పనీయసీ మా మర్త్యస్య మాయినః || 1-039-02

  పరా హ యత్ స్థిరం హథ నరో వర్తయథా గురు |
  వి యాథన వనినః పృథివ్యా వ్య్ ఆశాః పర్వతానామ్ || 1-039-03

  నహి వః శత్రుర్ వివిదే అధి ద్యవి న భూమ్యాం రిశాదసః |
  యుష్మాకమ్ అస్తు తవిషీ తనా యుజా రుద్రాసో నూ చిద్ ఆధృషే || 1-039-04

  ప్ర వేపయన్తి పర్వతాన్ వి విఞ్చన్తి వనస్పతీన్ |
  ప్రో ఆరత మరుతో దుర్మదా ఇవ దేవాసః సర్వయా విశా || 1-039-05

  ఉపో రథేషు పృషతీర్ అయుగ్ధ్వమ్ ప్రష్టిర్ వహతి రోహితః |
  ఆ వో యామాయ పృథివీ చిద్ అశ్రోద్ అబీభయన్త మానుషాః || 1-039-06

  ఆ వో మక్షూ తనాయ కం రుద్రా అవో వృణీమహే |
  గన్తా నూనం నో ऽవసా యథా పురేత్థా కణ్వాయ బిభ్యుషే || 1-039-07

  యుష్మేషితో మరుతో మర్త్యేషిత ఆ యో నో అభ్వ ఈషతే |
  వి తం యుయోత శవసా వ్య్ ఓజసా వి యుష్మాకాభిర్ ఊతిభిః || 1-039-08

  అసామి హి ప్రయజ్యవః కణ్వం దద ప్రచేతసః |
  అసామిభిర్ మరుత ఆ న ఊతిభిర్ గన్తా వృష్టిం న విద్యుతః || 1-039-09

  అసామ్య్ ఓజో బిభృథా సుదానవో ऽసామి ధూతయః శవః |
  ఋషిద్విషే మరుతః పరిమన్యవ ఇషుం న సృజత ద్విషమ్ || 1-039-10