ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కద్ ధ నూనం కధప్రియః పితా పుత్రం న హస్తయోః |
  దధిధ్వే వృక్తబర్హిషః || 1-038-01

  క్వ నూనం కద్ వో అర్థం గన్తా దివో న పృథివ్యాః |
  క్వ వో గావో న రణ్యన్తి || 1-038-02

  క్వ వః సుమ్నా నవ్యాంసి మరుతః క్వ సువితా |
  క్వో విశ్వాని సౌభగా || 1-038-03

  యద్ యూయమ్ పృశ్నిమాతరో మర్తాసః స్యాతన |
  స్తోతా వో అమృతః స్యాత్ || 1-038-04

  మా వో మృగో న యవసే జరితా భూద్ అజోష్యః |
  పథా యమస్య గాద్ ఉప || 1-038-05

  మో షు ణః పరా-పరా నిరృతిర్ దుర్హణా వధీత్ |
  పదీష్ట తృష్ణయా సహ || 1-038-06

  సత్యం త్వేషా అమవన్తో ధన్వఞ్ చిద్ ఆ రుద్రియాసః |
  మిహం కృణ్వన్త్య్ అవాతామ్ || 1-038-07

  వాశ్రేవ విద్యున్ మిమాతి వత్సం న మాతా సిషక్తి |
  యద్ ఏషాం వృష్టిర్ అసర్జి || 1-038-08

  దివా చిత్ తమః కృణ్వన్తి పర్జన్యేనోదవాహేన |
  యత్ పృథివీం వ్యున్దన్తి || 1-038-09

  అధ స్వనాన్ మరుతాం విశ్వమ్ ఆ సద్మ పార్థివమ్ |
  అరేజన్త ప్ర మానుషాః || 1-038-10

  మరుతో వీళుపాణిభిశ్ చిత్రా రోధస్వతీర్ అను |
  యాతేమ్ అఖిద్రయామభిః || 1-038-11

  స్థిరా వః సన్తు నేమయో రథా అశ్వాస ఏషామ్ |
  సుసంస్కృతా అభీశవః || 1-038-12

  అచ్ఛా వదా తనా గిరా జరాయై బ్రహ్మణస్ పతిమ్ |
  అగ్నిమ్ మిత్రం న దర్శతమ్ || 1-038-13

  మిమీహి శ్లోకమ్ ఆస్యే పర్జన్య ఇవ తతనః |
  గాయ గాయత్రమ్ ఉక్థ్యమ్ || 1-038-14

  వన్దస్వ మారుతం గణం త్వేషమ్ పనస్యుమ్ అర్కిణమ్ |
  అస్మే వృద్ధా అసన్న్ ఇహ || 1-038-15