ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  క్రీళం వః శర్ధో మారుతమ్ అనర్వాణం రథేశుభమ్ |
  కణ్వా అభి ప్ర గాయత || 1-037-01

  యే పృషతీభిర్ ఋష్టిభిః సాకం వాశీభిర్ అఞ్జిభిః |
  అజాయన్త స్వభానవః || 1-037-02

  ఇహేవ శృణ్వ ఏషాం కశా హస్తేషు యద్ వదాన్ |
  ని యామఞ్ చిత్రమ్ ఋఞ్జతే || 1-037-03

  ప్ర వః శర్ధాయ ఘృష్వయే త్వేషద్యుమ్నాయ శుష్మిణే |
  దేవత్తమ్ బ్రహ్మ గాయత || 1-037-04

  ప్ర శంసా గోష్వ్ అఘ్న్యం క్రీళం యచ్ ఛర్ధో మారుతమ్ |
  జమ్భే రసస్య వావృధే || 1-037-05

  కో వో వర్షిష్ఠ ఆ నరో దివశ్ చ గ్మశ్ చ ధూతయః |
  యత్ సీమ్ అన్తం న ధూనుథ || 1-037-06

  ని వో యామాయ మానుషో దధ్ర ఉగ్రాయ మన్యవే |
  జిహీత పర్వతో గిరిః || 1-037-07

  యేషామ్ అజ్మేషు పృథివీ జుజుర్వాఇవ విశ్పతిః |
  భియా యామేషు రేజతే || 1-037-08

  స్థిరం హి జానమ్ ఏషాం వయో మాతుర్ నిరేతవే |
  యత్ సీమ్ అను ద్వితా శవః || 1-037-09

  ఉద్ ఉ త్యే సూనవో గిరః కాష్ఠా అజ్మేష్వ్ అత్నత |
  వాశ్రా అభిజ్ఞు యాతవే || 1-037-10

  త్యం చిద్ ఘా దీర్ఘమ్ పృథుమ్ మిహో నపాతమ్ అమృధ్రమ్ |
  ప్ర చ్యావయన్తి యామభిః || 1-037-11

  మరుతో యద్ ధ వో బలం జనాఅచుచ్యవీతన |
  గిరీఅచుచ్యవీతన || 1-037-12

  యద్ ధ యాన్తి మరుతః సం హ బ్రువతే ऽధ్వన్న్ ఆ |
  శృణోతి కశ్ చిద్ ఏషామ్ || 1-037-13

  ప్ర యాత శీభమ్ ఆశుభిః సన్తి కణ్వేషు వో దువః |
  తత్రో షు మాదయాధ్వై || 1-037-14

  అస్తి హి ష్మా మదాయ వః స్మసి ష్మా వయమ్ ఏషామ్ |
  విశ్వం చిద్ ఆయుర్ జీవసే || 1-037-15