ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వో యహ్వమ్ పురూణాం విశాం దేవయతీనామ్ |
  అగ్నిం సూక్తేభిర్ వచోభిర్ ఈమహే| యం సీమ్ ఇద్ అన్య ఈళతే || 1-036-01

  జనాసో అగ్నిం దధిరే సహోవృధం| హవిష్మన్తో విధేమ తే |
  స త్వం నో అద్య సుమనా ఇహావితా| భవా వాజేషు సన్త్య || 1-036-02

  ప్ర త్వా దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసమ్ |
  మహస్ తే సతో వి చరన్త్య్ అర్చయో| దివి స్పృశన్తి భానవః || 1-036-03

  దేవాసస్ త్వా వరుణో మిత్రో అర్యమా| సం దూతమ్ ప్రత్నమ్ ఇన్ధతే |
  విశ్వం సో అగ్నే జయతి త్వయా ధనం| యస్ తే దదాశ మర్త్యః || 1-036-04

  మన్ద్రో హోతా గృహపతిర్ అగ్నే దూతో విశామ్ అసి |
  త్వే విశ్వా సంగతాని వ్రతా ధ్రువా| యాని దేవా అకృణ్వత || 1-036-05

  త్వే ఇద్ అగ్నే సుభగే యవిష్ఠ్య| విశ్వమ్ ఆ హూయతే హవిః |
  స త్వం నో అద్య సుమనా ఉతాపరం| యక్షి దేవాన్ సువీర్యా || 1-036-06

  తం ఘేమ్ ఇత్థా నమస్విన ఉప స్వరాజమ్ ఆసతే |
  హోత్రాభిర్ అగ్నిమ్ మనుషః సమ్ ఇన్ధతే| తితిర్వాంసో అతి స్రిధః || 1-036-07

  ఘ్నన్తో వృత్రమ్ అతరన్ రోదసీ అప| ఉరు క్షయాయ చక్రిరే |
  భువత్ కణ్వే వృషా ద్యుమ్న్య్ ఆహుతః| క్రన్దద్ అశ్వో గవిష్టిషు || 1-036-08

  సం సీదస్వ మహాఅసి శోచస్వ దేవవీతమః |
  వి ధూమమ్ అగ్నే అరుషమ్ మియేధ్య సృజ ప్రశస్త దర్శతమ్ || 1-036-09

  యం త్వా దేవాసో మనవే దధుర్ ఇహ| యజిష్ఠం హవ్యవాహన |
  యం కణ్వో మేధ్యాతిథిర్ ధనస్పృతం| యం వృషా యమ్ ఉపస్తుతః || 1-036-10

  యమ్ అగ్నిమ్ మేధ్యాతిథిః కణ్వ ఈధ ఋతాద్ అధి |
  తస్య ప్రేషో దీదియుస్ తమ్ ఇమా ఋచస్| తమ్ అగ్నిం వర్ధయామసి || 1-036-11

  రాయస్ పూర్ధి స్వధావో ऽస్తి హి| తే ऽగ్నే దేవేష్వ్ ఆప్యమ్ |
  త్వం వాజస్య శ్రుత్యస్య రాజసి| స నో మృళ మహాఅసి || 1-036-12

  ఊర్ధ్వ ఊ షు ణ ఊతయే తిష్ఠా దేవో న సవితా |
  ఊర్ధ్వో వాజస్య సనితా యద్ అఞ్జిభిర్| వాఘద్భిర్ విహ్వయామహే || 1-036-13

  ఊర్ధ్వో నః పాహ్య్ అంహసో ని కేతునా| విశ్వం సమ్ అత్రిణం దహ |
  కృధీ న ఊర్ధ్వాఞ్ చరథాయ జీవసే| విదా దేవేషు నో దువః || 1-036-14

  పాహి నో అగ్నే రక్షసః పాహి ధూర్తేర్ అరావ్ణః |
  పాహి రీషత ఉత వా జిఘాంసతో| బృహద్భానో యవిష్ఠ్య || 1-036-15

  ఘనేవ విష్వగ్ వి జహ్య్ అరావ్ణస్| తపుర్జమ్భ యో అస్మధ్రుక్ |
  యో మర్త్యః శిశీతే అత్య్ అక్తుభిర్| మా నః స రిపుర్ ఈశత || 1-036-16

  అగ్నిర్ వవ్నే సువీర్యమ్ అగ్నిః కణ్వాయ సౌభగమ్ |
  అగ్నిః ప్రావన్ మిత్రోత మేధ్యాతిథిమ్| అగ్నిః సాతా ఉపస్తుతమ్ || 1-036-17

  అగ్నినా తుర్వశం యదుమ్ పరావత| ఉగ్రాదేవం హవామహే |
  అగ్నిర్ నయన్ నవవాస్త్వమ్ బృహద్రథం| తుర్వీతిం దస్యవే సహః || 1-036-18

  ని త్వామ్ అగ్నే మనుర్ దధే జ్యోతిర్ జనాయ శశ్వతే |
  దీదేథ కణ్వ ఋతజాత ఉక్షితో| యం నమస్యన్తి కృష్టయః || 1-036-19

  త్వేషాసో అగ్నేర్ అమవన్తో అర్చయో| భీమాసో న ప్రతీతయే |
  రక్షస్వినః సదమ్ ఇద్ యాతుమావతో విశ్వం సమ్ అత్రిణం దహ || 1-036-20