ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హ్వయామ్య్ అగ్నిమ్ ప్రథమం స్వస్తయే హ్వయామి మిత్రావరుణావ్ ఇహావసే |
  హ్వయామి రాత్రీం జగతో నివేశనీం హ్వయామి దేవం సవితారమ్ ఊతయే || 1-035-01

  ఆ కృష్ణేన రజసా వర్తమానో నివేశయన్న్ అమృతమ్ మర్త్యం చ |
  హిరణ్యయేన సవితా రథేనా దేవో యాతి భువనాని పశ్యన్ || 1-035-02

  యాతి దేవః ప్రవతా యాత్య్ ఉద్వతా యాతి శుభ్రాభ్యాం యజతో హరిభ్యామ్ |
  ఆ దేవో యాతి సవితా పరావతో ऽప విశ్వా దురితా బాధమానః || 1-035-03

  అభీవృతం కృశనైర్ విశ్వరూపం హిరణ్యశమ్యం యజతో బృహన్తమ్ |
  ఆస్థాద్ రథం సవితా చిత్రభానుః కృష్ణా రజాంసి తవిషీం దధానః || 1-035-04

  వి జనాఞ్ ఛ్యావాః శితిపాదో అఖ్యన్ రథం హిరణ్యప్రऽగం వహన్తః |
  శశ్వద్ విశః సవితుర్ దైవ్యస్యోపస్థే విశ్వా భువనాని తస్థుః || 1-035-05

  తిస్రో ద్యావః సవితుర్ ద్వా ఉపస్థాఏకా యమస్య భువనే విరాషాట్ |
  ఆణిం న రథ్యమ్ అమృతాధి తస్థుర్ ఇహ బ్రవీతు య ఉ తచ్ చికేతత్ || 1-035-06

  వి సుపర్ణో అన్తరిక్షాణ్య్ అఖ్యద్ గభీరవేపా అసురః సునీథః |
  క్వేదానీం సూర్యః కశ్ చికేత కతమాం ద్యాం రశ్మిర్ అస్యా తతాన || 1-035-07

  అష్టౌ వ్య్ అఖ్యత్ కకుభః పృథివ్యాస్ త్రీ ధన్వ యోజనా సప్త సిన్ధూన్ |
  హిరణ్యాక్షః సవితా దేవ ఆగాద్ దధద్ రత్నా దాశుషే వార్యాణి || 1-035-08

  హిరణ్యపాణిః సవితా విచర్షణిర్ ఉభే ద్యావాపృథివీ అన్తర్ ఈయతే |
  అపామీవామ్ బాధతే వేతి సూర్యమ్ అభి కృష్ణేన రజసా ద్యామ్ ఋణోతి || 1-035-09

  హిరణ్యహస్తో అసురః సునీథః సుమృళీకః స్వవాయాత్వ్ అర్వాఙ్ |
  అపసేధన్ రక్షసో యాతుధానాన్ అస్థాద్ దేవః ప్రతిదోషం గృణానః || 1-035-10

  యే తే పన్థాః సవితః పూర్వ్యాసో ऽరేణవః సుకృతా అన్తరిక్షే |
  తేభిర్ నో అద్య పథిభిః సుగేభీ రక్షా చ నో అధి చ బ్రూహి దేవ || 1-035-11