ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్రిశ్ చిన్ నో అద్యా భవతం నవేదసా విభుర్ వాం యామ ఉత రాతిర్ అశ్వినా |
  యువోర్ హి యన్త్రం హిమ్యేవ వాససో ऽభ్యాయంసేన్యా భవతమ్ మనీషిభిః || 1-034-01

  త్రయః పవయో మధువాహనే రథే సోమస్య వేనామ్ అను విశ్వ ఇద్ విదుః |
  త్రయ స్కమ్భాస స్కభితాస ఆరభే త్రిర్ నక్తం యాథస్ త్రిర్ వ్ అశ్వినా దివా || 1-034-02

  సమానే అహన్ త్రిర్ అవద్యగోహనా త్రిర్ అద్య యజ్ఞమ్ మధునా మిమిక్షతమ్ |
  త్రిర్ వాజవతీర్ ఇషో అశ్వినా యువం దోషా అస్మభ్యమ్ ఉషసశ్ చ పిన్వతమ్ || 1-034-03

  త్రిర్ వర్తిర్ యాతం త్రిర్ అనువ్రతే జనే త్రిః సుప్రావ్యే త్రేధేవ శిక్షతమ్ |
  త్రిర్ నాన్ద్యం వహతమ్ అశ్వినా యువం త్రిః పృక్షో అస్మే అక్షరేవ పిన్వతమ్ || 1-034-04

  త్రిర్ నో రయిం వహతమ్ అశ్వినా యువం త్రిర్ దేవతాతా త్రిర్ ఉతావతం ధియః |
  త్రిః సౌభగత్వం త్రిర్ ఉత శ్రవాంసి నస్ త్రిష్ఠం వాం సూరే దుహితా రుహద్ రథమ్ || 1-034-05

  త్రిర్ నో అశ్వినా దివ్యాని భేషజా త్రిః పార్థివాని త్రిర్ ఉ దత్తమ్ అద్భ్యః |
  ఓమానం శంయోర్ మమకాయ సూనవే త్రిధాతు శర్మ వహతం శుభస్ పతీ || 1-034-06

  త్రిర్ నో అశ్వినా యజతా దివే-దివే పరి త్రిధాతు పృథివీమ్ అశాయతమ్ |
  తిస్రో నాసత్యా రథ్యా పరావత ఆత్మేవ వాతః స్వసరాణి గచ్ఛతమ్ || 1-034-07

  త్రిర్ అశ్వినా సిన్ధుభిః సప్తమాతృభిస్ త్రయ ఆహావాస్ త్రేధా హవిష్ కృతమ్ |
  తిస్రః పృథివీర్ ఉపరి ప్రవా దివో నాకం రక్షేథే ద్యుభిర్ అక్తుభిర్ హితమ్ || 1-034-08

  క్వ త్రీ చక్రా త్రివృతో రథస్య క్వ త్రయో వన్ధురో యే సనీళాః |
  కదా యోగో వాజినో రాసభస్య యేన యజ్ఞం నాసత్యోపయాథః || 1-034-09

  ఆ నాసత్యా గచ్ఛతం హూయతే హవిర్ మధ్వః పిబతమ్ మధుపేభిర్ ఆసభిః |
  యువోర్ హి పూర్వం సవితోషసో రథమ్ ఋతాయ చిత్రం ఘృతవన్తమ్ ఇష్యతి || 1-034-10

  ఆ నాసత్యా త్రిభిర్ ఏకాదశైర్ ఇహ దేవేభిర్ యాతమ్ మధుపేయమ్ అశ్వినా |
  ప్రాయుస్ తారిష్టం నీ రపాంసి మృక్షతం సేధతం ద్వేషో భవతం సచాభువా || 1-034-11

  ఆ నో అశ్వినా త్రివృతా రథేనార్వాఞ్చం రయిం వహతం సువీరమ్ |
  శృణ్వన్తా వామ్ అవసే జోహవీమి వృధే చ నో భవతం వాజసాతౌ || 1-034-12