ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 33)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏతాయామోప గవ్యన్త ఇన్ద్రమ్ అస్మాకం సు ప్రమతిం వావృధాతి |
  అనామృణః కువిద్ ఆద్ అస్య రాయో గవాం కేతమ్ పరమ్ ఆవర్జతే నః || 1-033-01

  ఉపేద్ అహం ధనదామ్ అప్రతీతం జుష్టాం న శ్యేనో వసతిమ్ పతామి |
  ఇన్ద్రం నమస్యన్న్ ఉపమేభిర్ అర్కైర్ య స్తోతృభ్యో హవ్యో అస్తి యామన్ || 1-033-02

  ని సర్వసేన ఇషుధీఅసక్త సమ్ అర్యో గా అజతి యస్య వష్టి |
  చోష్కూయమాణ ఇన్ద్ర భూరి వామమ్ మా పణిర్ భూర్ అస్మద్ అధి ప్రవృద్ధ || 1-033-03

  వధీర్ హి దస్యుం ధనినం ఘనేనఏకశ్ చరన్న్ ఉపశాకేభిర్ ఇన్ద్ర |
  ధనోర్ అధి విషుణక్ తే వ్య్ ఆయన్న్ అయజ్వానః సనకాః ప్రేతిమ్ ఈయుః || 1-033-04

  పరా చిచ్ ఛీర్షా వవృజుస్ త ఇన్ద్రాయజ్వానో యజ్వభి స్పర్ధమానాః |
  ప్ర యద్ దివో హరివ స్థాతర్ ఉగ్ర నిర్ అవ్రతాఅధమో రోదస్యోః || 1-033-05

  అయుయుత్సన్న్ అనవద్యస్య సేనామ్ అయాతయన్త క్షితయో నవగ్వాః |
  వృషాయుధో న వధ్రయో నిరష్టాః ప్రవద్భిర్ ఇన్ద్రాచ్ చితయన్త ఆయన్ || 1-033-06

  త్వమ్ ఏతాన్ రుదతో జక్షతశ్ చాయోధయో రజస ఇన్ద్ర పారే |
  అవాదహో దివ ఆ దస్యుమ్ ఉచ్చా ప్ర సున్వత స్తువతః శంసమ్ ఆవః || 1-033-07

  చక్రాణాసః పరీణహమ్ పృథివ్యా హిరణ్యేన మణినా శుమ్భమానాః |
  న హిన్వానాసస్ తితిరుస్ త ఇన్ద్రమ్ పరి స్పశో అదధాత్ సూర్యేణ || 1-033-08

  పరి యద్ ఇన్ద్ర రోదసీ ఉభే అబుభోజీర్ మహినా విశ్వతః సీమ్ |
  అమన్యమానాఅభి మన్యమానైర్ నిర్ బ్రహ్మభిర్ అధమో దస్యుమ్ ఇన్ద్ర || 1-033-09

  న యే దివః పృథివ్యా అన్తమ్ ఆపుర్ న మాయాభిర్ ధనదామ్ పర్యభూవన్ |
  యుజం వజ్రం వృషభశ్ చక్ర ఇన్ద్రో నిర్ జ్యోతిషా తమసో గా అదుక్షత్ || 1-033-10

  అను స్వధామ్ అక్షరన్న్ ఆపో అస్యావర్ధత మధ్య ఆ నావ్యానామ్ |
  సధ్రీచీనేన మనసా తమ్ ఇన్ద్ర ఓజిష్ఠేన హన్మనాహన్న్ అభి ద్యూన్ || 1-033-11

  న్య్ ఆవిధ్యద్ ఇలీబిశస్య దృళ్హా వి శృఙ్గిణమ్ అభినచ్ ఛుష్ణమ్ ఇన్ద్రః |
  యావత్ తరో మఘవన్ యావద్ ఓజో వజ్రేణ శత్రుమ్ అవధీః పృతన్యుమ్ || 1-033-12

  అభి సిధ్మో అజిగాద్ అస్య శత్రూన్ వి తిగ్మేన వృషభేణా పురో ऽభేత్ |
  సం వజ్రేణాసృజద్ వృత్రమ్ ఇన్ద్రః ప్ర స్వామ్ మతిమ్ అతిరచ్ ఛాశదానః || 1-033-13

  ఆవః కుత్సమ్ ఇన్ద్ర యస్మిఞ్ చాకన్ ప్రావో యుధ్యన్తం వృషభం దశద్యుమ్ |
  శఫచ్యుతో రేణుర్ నక్షత ద్యామ్ ఉచ్ ఛ్వైత్రేయో నృషాహ్యాయ తస్థౌ || 1-033-14

  ఆవః శమం వృషభం తుగ్ర్యాసు క్షేత్రజేషే మఘవఞ్ ఛ్విత్ర్యం గామ్ |
  జ్యోక్ చిద్ అత్ర తస్థివాంసో అక్రఞ్ ఛత్రూయతామ్ అధరా వేదనాకః || 1-033-15