ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రస్య ను వీర్యాణి ప్ర వోచం యాని చకార ప్రథమాని వజ్రీ |
  అహన్న్ అహిమ్ అన్వ్ అపస్ తతర్ద ప్ర వక్షణా అభినత్ పర్వతానామ్ || 1-032-01

  అహన్న్ అహిమ్ పర్వతే శిశ్రియాణం త్వష్టాస్మై వజ్రం స్వర్యం తతక్ష |
  వాశ్రా ఇవ ధేనవః స్యన్దమానా అఞ్జః సముద్రమ్ అవ జగ్ముర్ ఆపః || 1-032-02

  వృషాయమాణో ऽవృణీత సోమం త్రికద్రుకేష్వ్ అపిబత్ సుతస్య |
  ఆ సాయకమ్ మఘవాదత్త వజ్రమ్ అహన్న్ ఏనమ్ ప్రథమజామ్ అహీనామ్ || 1-032-03

  యద్ ఇన్ద్రాహన్ ప్రథమజామ్ అహీనామ్ ఆన్ మాయినామ్ అమినాః ప్రోత మాయాః |
  ఆత్ సూర్యం జనయన్ ద్యామ్ ఉషాసం తాదీత్నా శత్రుం న కిలా వివిత్సే || 1-032-04

  అహన్ వృత్రం వృత్రతరం వ్యంసమ్ ఇన్ద్రో వజ్రేణ మహతా వధేన |
  స్కన్ధాంసీవ కులిశేనా వివృక్ణాహిః శయత ఉపపృక్ పృథివ్యాః || 1-032-05

  అయోద్ధేవ దుర్మద ఆ హి జుహ్వే మహావీరం తువిబాధమ్ ఋజీషమ్ |
  నాతారీద్ అస్య సమృతిం వధానాం సం రుజానాః పిపిష ఇన్ద్రశత్రుః || 1-032-06

  అపాద్ అహస్తో అపృతన్యద్ ఇన్ద్రమ్ ఆస్య వజ్రమ్ అధి సానౌ జఘాన |
  వృష్ణో వధ్రిః ప్రతిమానమ్ బుభూషన్ పురుత్రా వృత్రో అశయద్ వ్యస్తః || 1-032-07

  నదం న భిన్నమ్ అముయా శయానమ్ మనో రుహాణా అతి యన్త్య్ ఆపః |
  యాశ్ చిద్ వృత్రో మహినా పర్యతిష్ఠత్ తాసామ్ అహిః పత్సుతఃశీర్ బభూవ || 1-032-08

  నీచావయా అభవద్ వృత్రపుత్రేన్ద్రో అస్యా అవ వధర్ జభార |
  ఉత్తరా సూర్ అధరః పుత్ర ఆసీద్ దానుః శయే సహవత్సా న ధేనుః || 1-032-09

  అతిష్ఠన్తీనామ్ అనివేశనానాం కాష్ఠానామ్ మధ్యే నిహితం శరీరమ్ |
  వృత్రస్య నిణ్యం వి చరన్త్య్ ఆపో దీర్ఘం తమ ఆశయద్ ఇన్ద్రశత్రుః || 1-032-10

  దాసపత్నీర్ అహిగోపా అతిష్ఠన్ నిరుద్ధా ఆపః పణినేవ గావః |
  అపామ్ బిలమ్ అపిహితం యద్ ఆసీద్ వృత్రం జఘన్వాఅప తద్ వవార || 1-032-11

  అశ్వ్యో వారో అభవస్ తద్ ఇన్ద్ర సృకే యత్ త్వా ప్రత్యహన్ దేవ ఏకః |
  అజయో గా అజయః శూర సోమమ్ అవాసృజః సర్తవే సప్త సిన్ధూన్ || 1-032-12

  నాస్మై విద్యున్ న తన్యతుః సిషేధ న యామ్ మిహమ్ అకిరద్ ధ్రాదునిం చ |
  ఇన్ద్రశ్ చ యద్ యుయుధాతే అహిశ్ చోతాపరీభ్యో మఘవా వి జిగ్యే || 1-032-13

  అహేర్ యాతారం కమ్ అపశ్య ఇన్ద్ర హృది యత్ తే జఘ్నుషో భీర్ అగచ్ఛత్ |
  నవ చ యన్ నవతిం చ స్రవన్తీః శ్యేనో న భీతో అతరో రజాంసి || 1-032-14

  ఇన్ద్రో యాతో ऽవసితస్య రాజా శమస్య చ శృఙ్గిణో వజ్రబాహుః |
  సేద్ ఉ రాజా క్షయతి చర్షణీనామ్ అరాన్ న నేమిః పరి తా బభూవ || 1-032-15