ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వమ్ అగ్నే ప్రథమో అఙ్గిరా ఋషిర్ దేవో దేవానామ్ అభవః శివః సఖా |
  తవ వ్రతే కవయో విద్మనాపసో ऽజాయన్త మరుతో భ్రాజదృష్టయః || 1-031-01

  త్వమ్ అగ్నే ప్రథమో అఙ్గిరస్తమః కవిర్ దేవానామ్ పరి భూషసి వ్రతమ్ |
  విభుర్ విశ్వస్మై భువనాయ మేధిరో ద్విమాతా శయుః కతిధా చిద్ ఆయవే || 1-031-02

  త్వమ్ అగ్నే ప్రథమో మాతరిశ్వన ఆవిర్ భవ సుక్రతూయా వివస్వతే |
  అరేజేతాం రోదసీ హోతృవూర్యే ऽసఘ్నోర్ భారమ్ అయజో మహో వసో || 1-031-03

  త్వమ్ అగ్నే మనవే ద్యామ్ అవాశయః పురూరవసే సుకృతే సుకృత్తరః |
  శ్వాత్రేణ యత్ పిత్రోర్ ముచ్యసే పర్య్ ఆ త్వా పూర్వమ్ అనయన్న్ ఆపరమ్ పునః || 1-031-04

  త్వమ్ అగ్నే వృషభః పుష్టివర్ధన ఉద్యతస్రుచే భవసి శ్రవాయ్యః |
  య ఆహుతిమ్ పరి వేదా వషట్కృతిమ్ ఏకాయుర్ అగ్రే విశ ఆవివాససి || 1-031-05

  త్వమ్ అగ్నే వృజినవర్తనిం నరం సక్మన్ పిపర్షి విదథే విచర్షణే |
  యః శూరసాతా పరితక్మ్యే ధనే దభ్రేభిశ్ చిత్ సమృతా హంసి భూయసః || 1-031-06

  త్వం తమ్ అగ్నే అమృతత్వ ఉత్తమే మర్తం దధాసి శ్రవసే దివే-దివే |
  యస్ తాతృషాణ ఉభయాయ జన్మనే మయః కృణోషి ప్రయ ఆ చ సూరయే || 1-031-07

  త్వం నో అగ్నే సనయే ధనానాం యశసం కారుం కృణుహి స్తవానః |
  ఋధ్యామ కర్మాపసా నవేన దేవైర్ ద్యావాపృథివీ ప్రావతం నః || 1-031-08

  త్వం నో అగ్నే పిత్రోర్ ఉపస్థ ఆ దేవో దేవేష్వ్ అనవద్య జాగృవిః |
  తనూకృద్ బోధి ప్రమతిశ్ చ కారవే త్వం కల్యాణ వసు విశ్వమ్ ఓపిషే || 1-031-09

  త్వమ్ అగ్నే ప్రమతిస్ త్వమ్ పితాసి నస్ త్వం వయస్కృత్ తవ జామయో వయమ్ |
  సం త్వా రాయః శతినః సం సహస్రిణః సువీరం యన్తి వ్రతపామ్ అదాభ్య || 1-031-10

  త్వామ్ అగ్నే ప్రథమమ్ ఆయుమ్ ఆయవే దేవా అకృణ్వన్ నహుషస్య విశ్పతిమ్ |
  ఇళామ్ అకృణ్వన్ మనుషస్య శాసనీమ్ పితుర్ యత్ పుత్రో మమకస్య జాయతే || 1-031-11

  త్వం నో అగ్నే తవ దేవ పాయుభిర్ మఘోనో రక్ష తన్వశ్ చ వన్ద్య |
  త్రాతా తోకస్య తనయే గవామ్ అస్య్ అనిమేషం రక్షమాణస్ తవ వ్రతే || 1-031-12

  త్వమ్ అగ్నే యజ్యవే పాయుర్ అన్తరో ऽనిషఙ్గాయ చతురక్ష ఇధ్యసే |
  యో రాతహవ్యో ऽవృకాయ ధాయసే కీరేశ్ చిన్ మన్త్రమ్ మనసా వనోషి తమ్ || 1-031-13

  త్వమ్ అగ్న ఉరుశంసాయ వాఘతే స్పార్హం యద్ రేక్ణః పరమం వనోషి తత్ |
  ఆధ్రస్య చిత్ ప్రమతిర్ ఉచ్యసే పితా ప్ర పాకం శాస్సి ప్ర దిశో విదుష్టరః || 1-031-14

  త్వమ్ అగ్నే ప్రయతదక్షిణం నరం వర్మేవ స్యూతమ్ పరి పాసి విశ్వతః |
  స్వాదుక్షద్మా యో వసతౌ స్యోనకృజ్ జీవయాజం యజతే సోపమా దివః || 1-031-15

  ఇమామ్ అగ్నే శరణిమ్ మీమృషో న ఇమమ్ అధ్వానం యమ్ అగామ దూరాత్ |
  ఆపిః పితా ప్రమతిః సోమ్యానామ్ భృమిర్ అస్య్ ఋషికృన్ మర్త్యానామ్ || 1-031-16

  మనుష్వద్ అగ్నే అఙ్గిరస్వద్ అఙ్గిరో యయాతివత్ సదనే పూర్వవచ్ ఛుచే |
  అచ్ఛ యాహ్య్ ఆ వహా దైవ్యం జనమ్ ఆ సాదయ బర్హిషి యక్షి చ ప్రియమ్ || 1-031-17

  ఏతేనాగ్నే బ్రహ్మణా వావృధస్వ శక్తీ వా యత్ తే చకృమా విదా వా |
  ఉత ప్ర ణేష్య్ అభి వస్యో అస్మాన్ సం నః సృజ సుమత్యా వాజవత్యా || 1-031-18