ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ వ ఇన్ద్రం క్రివిం యథా వాజయన్తః శతక్రతుమ్ |
  మంహిష్ఠం సిఞ్చ ఇన్దుభిః || 1-030-01

  శతం వా యః శుచీనాం సహస్రం వా సమాశిరామ్ |
  ఏద్ ఉ నిమ్నం న రీయతే || 1-030-02

  సం యన్ మదాయ శుష్మిణ ఏనా హ్య్ అస్యోదరే |
  సముద్రో న వ్యచో దధే || 1-030-03

  అయమ్ ఉ తే సమ్ అతసి కపోత ఇవ గర్భధిమ్ |
  వచస్ తచ్ చిన్ న ఓహసే || 1-030-04

  స్తోత్రం రాధానామ్ పతే గిర్వాహో వీర యస్య తే |
  విభూతిర్ అస్తు సూనృతా || 1-030-05

  ఊర్ధ్వస్ తిష్ఠా న ఊతయే ऽస్మిన్ వాజే శతక్రతో |
  సమ్ అన్యేషు బ్రవావహై || 1-030-06

  యోగే-యోగే తవస్తరం వాజే-వాజే హవామహే |
  సఖాయ ఇన్ద్రమ్ ఊతయే || 1-030-07

  ఆ ఘా గమద్ యది శ్రవత్ సహస్రిణీభిర్ ఊతిభిః |
  వాజేభిర్ ఉప నో హవమ్ || 1-030-08

  అను ప్రత్నస్యౌకసో హువే తువిప్రతిం నరమ్ |
  యం తే పూర్వమ్ పితా హువే || 1-030-09

  తం త్వా వయం విశ్వవారా శాస్మహే పురుహూత |
  సఖే వసో జరితృభ్యః || 1-030-10

  అస్మాకం శిప్రిణీనాం సోమపాః సోమపావ్నామ్ |
  సఖే వజ్రిన్ సఖీనామ్ || 1-030-11

  తథా తద్ అస్తు సోమపాః సఖే వజ్రిన్ తథా కృణు |
  యథా త ఉశ్మసీష్టయే || 1-030-12

  రేవతీర్ నః సధమాద ఇన్ద్రే సన్తు తువివాజాః |
  క్షుమన్తో యాభిర్ మదేమ || 1-030-13

  ఆ ఘ త్వావాన్ త్మనాప్త స్తోతృభ్యో ధృష్ణవ్ ఇయానః |
  ఋణోర్ అక్షం న చక్ర్యోః || 1-030-14

  ఆ యద్ దువః శతక్రతవ్ ఆ కామం జరితౄణామ్ |
  ఋణోర్ అక్షం న శచీభిః || 1-030-15

  శశ్వద్ ఇన్ద్రః పోప్రుథద్భిర్ జిగాయ నానదద్భిః శాశ్వసద్భిర్ ధనాని |
  స నో హిరణ్యరథం దంసనావాన్ స నః సనితా సనయే స నో ऽదాత్ || 1-030-16

  ఆశ్వినావ్ అశ్వావత్యేషా యాతం శవీరయా |
  గోమద్ దస్రా హిరణ్యవత్ || 1-030-17

  సమానయోజనో హి వాం రథో దస్రావ్ అమర్త్యః |
  సముద్రే అశ్వినేయతే || 1-030-18

  న్య్ అఘ్న్యస్య మూర్ధని చక్రం రథస్య యేమథుః |
  పరి ద్యామ్ అన్యద్ ఈయతే || 1-030-19

  కస్ త ఉషః కధప్రియే భుజే మర్తో అమర్త్యే |
  కం నక్షసే విభావరి || 1-030-20

  వయం హి తే అమన్మహ్య్ ఆన్తాద్ ఆ పరాకాత్ |
  అశ్వే న చిత్రే అరుషి || 1-030-21

  త్వం త్యేభిర్ ఆ గహి వాజేభిర్ దుహితర్ దివః |
  అస్మే రయిం ని ధారయ || 1-030-22