ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యచ్ చిద్ ధి సత్య సోమపా అనాశస్తా ఇవ స్మసి |
  ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వ్ అశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ || 1-029-01

  శిప్రిన్ వాజానామ్ పతే శచీవస్ తవ దంసనా |
  ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వ్ అశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ || 1-029-02

  ని ష్వాపయా మిథూదృశా సస్తామ్ అబుధ్యమానే |
  ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వ్ అశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ || 1-029-03

  ససన్తు త్యా అరాతయో బోధన్తు శూర రాతయః |
  ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వ్ అశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ || 1-029-04

  సమ్ ఇన్ద్ర గర్దభమ్ మృణ నువన్తమ్ పాపయాముయా |
  ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వ్ అశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ || 1-029-05

  పతాతి కుణ్డృణాచ్యా దూరం వాతో వనాద్ అధి |
  ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వ్ అశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ || 1-029-06

  సర్వమ్ పరిక్రోశం జహి జమ్భయా కృకదాశ్వమ్ |
  ఆ తూ న ఇన్ద్ర శంసయ గోష్వ్ అశ్వేషు శుభ్రిషు సహస్రేషు తువీమఘ || 1-029-07