ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యత్ర గ్రావా పృథుబుధ్న ఊర్ధ్వో భవతి సోతవే |
  ఉలూఖలసుతానామ్ అవేద్ వ్ ఇన్ద్ర జల్గులః || 1-028-01

  యత్ర ద్వావ్ ఇవ జఘనాధిషవణ్యా కృతా |
  ఉలూఖలసుతానామ్ అవేద్ వ్ ఇన్ద్ర జల్గులః || 1-028-02

  యత్ర నార్య్ అపచ్యవమ్ ఉపచ్యవం చ శిక్షతే |
  ఉలూఖలసుతానామ్ అవేద్ వ్ ఇన్ద్ర జల్గులః || 1-028-03

  యత్ర మన్థాం విబధ్నతే రశ్మీన్ యమితవా ఇవ |
  ఉలూఖలసుతానామ్ అవేద్ వ్ ఇన్ద్ర జల్గులః || 1-028-04

  యచ్ చిద్ ధి త్వం గృహే-గృహ ఉలూఖలక యుజ్యసే |
  ఇహ ద్యుమత్తమం వద జయతామ్ ఇవ దున్దుభిః || 1-028-05

  ఉత స్మ తే వనస్పతే వాతో వి వాత్య్ అగ్రమ్ ఇత్ |
  అథో ఇన్ద్రాయ పాతవే సును సోమమ్ ఉలూఖల || 1-028-06

  ఆయజీ వాజసాతమా తా హ్య్ ఉచ్చా విజర్భృతః |
  హరీ ఇవాన్ధాంసి బప్సతా || 1-028-07

  తా నో అద్య వనస్పతీ ఋష్వావ్ ఋష్వేభిః సోతృభిః |
  ఇన్ద్రాయ మధుమత్ సుతమ్ || 1-028-08

  ఉచ్ ఛిష్టం చమ్వోర్ భర సోమమ్ పవిత్ర ఆ సృజ |
  ని ధేహి గోర్ అధి త్వచి || 1-028-09