ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 27)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అశ్వం న త్వా వారవన్తం వన్దధ్యా అగ్నిం నమోభిః |
  సమ్రాజన్తమ్ అధ్వరాణామ్ || 1-027-01

  స ఘా నః సూనుః శవసా పృథుప్రగామా సుశేవః |
  మీఢ్వాఅస్మాకమ్ బభూయాత్ || 1-027-02

  స నో దూరాచ్ చాసాచ్ చ ని మర్త్యాద్ అఘాయోః |
  పాహి సదమ్ ఇద్ విశ్వాయుః || 1-027-03

  ఇమమ్ ఊ షు త్వమ్ అస్మాకం సనిం గాయత్రం నవ్యాంసమ్ |
  అగ్నే దేవేషు ప్ర వోచః || 1-027-04

  ఆ నో భజ పరమేష్వ్ ఆ వాజేషు మధ్యమేషు |
  శిక్షా వస్వో అన్తమస్య || 1-027-05

  విభక్తాసి చిత్రభానో సిన్ధోర్ ఊర్మా ఉపాక ఆ |
  సద్యో దాశుషే క్షరసి || 1-027-06

  యమ్ అగ్నే పృత్సు మర్త్యమ్ అవా వాజేషు యం జునాః |
  స యన్తా శశ్వతీర్ ఇషః || 1-027-07

  నకిర్ అస్య సహన్త్య పర్యేతా కయస్య చిత్ |
  వాజో అస్తి శ్రవాయ్యః || 1-027-08

  స వాజం విశ్వచర్షణిర్ అర్వద్భిర్ అస్తు తరుతా |
  విప్రేభిర్ అస్తు సనితా || 1-027-09

  జరాబోధ తద్ వివిడ్ఢి విశే-విశే యజ్ఞియాయ |
  స్తోమం రుద్రాయ దృశీకమ్ || 1-027-10

  స నో మహాఅనిమానో ధూమకేతుః పురుశ్చన్ద్రః |
  ధియే వాజాయ హిన్వతు || 1-027-11

  స రేవాఇవ విశ్పతిర్ దైవ్యః కేతుః శృణోతు నః |
  ఉక్థైర్ అగ్నిర్ బృహద్భానుః || 1-027-12

  నమో మహద్భ్యో నమో అర్భకేభ్యో నమో యువభ్యో నమ ఆశినేభ్యః |
  యజామ దేవాన్ యది శక్నవామ మా జ్యాయసః శంసమ్ ఆ వృక్షి దేవాః || 1-027-13