ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వసిష్వా హి మియేధ్య వస్త్రాణ్య్ ఊర్జామ్ పతే |
  సేమం నో అధ్వరం యజ || 1-026-01

  ని నో హోతా వరేణ్యః సదా యవిష్ఠ మన్మభిః |
  అగ్నే దివిత్మతా వచః || 1-026-02

  ఆ హి ష్మా సూనవే పితాపిర్ యజత్య్ ఆపయే |
  సఖా సఖ్యే వరేణ్యః || 1-026-03

  ఆ నో బర్హీ రిశాదసో వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  సీదన్తు మనుషో యథా || 1-026-04

  పూర్వ్య హోతర్ అస్య నో మన్దస్వ సఖ్యస్య చ |
  ఇమా ఉ షు శ్రుధీ గిరః || 1-026-05

  యచ్ చిద్ ధి శశ్వతా తనా దేవం-దేవం యజామహే |
  త్వే ఇద్ ధూయతే హవిః || 1-026-06

  ప్రియో నో అస్తు విశ్పతిర్ హోతా మన్ద్రో వరేణ్యః |
  ప్రియాః స్వగ్నయో వయమ్ || 1-026-07

  స్వగ్నయో హి వార్యం దేవాసో దధిరే చ నః |
  స్వగ్నయో మనామహే || 1-026-08

  అథా న ఉభయేషామ్ అమృత మర్త్యానామ్ |
  మిథః సన్తు ప్రశస్తయః || 1-026-09

  విశ్వేభిర్ అగ్నే అగ్నిభిర్ ఇమం యజ్ఞమ్ ఇదం వచః |
  చనో ధాః సహసో యహో || 1-026-10