ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యచ్ చిద్ ధి తే విశో యథా ప్ర దేవ వరుణ వ్రతమ్ |
  మినీమసి ద్యవి-ద్యవి || 1-025-01

  మా నో వధాయ హత్నవే జిహీళానస్య రీరధః |
  మా హృణానస్య మన్యవే || 1-025-02

  వి మృళీకాయ తే మనో రథీర్ అశ్వం న సందితమ్ |
  గీర్భిర్ వరుణ సీమహి || 1-025-03

  పరా హి మే విమన్యవః పతన్తి వస్యऽష్టయే |
  వయో న వసతీర్ ఉప || 1-025-04

  కదా క్షత్రశ్రియం నరమ్ ఆ వరుణం కరామహే |
  మృళీకాయోరుచక్షసమ్ || 1-025-05

  తద్ ఇత్ సమానమ్ ఆశాతే వేనన్తా న ప్ర యుచ్ఛతః |
  ధృతవ్రతాయ దాశుషే || 1-025-06

  వేదా యో వీనామ్ పదమ్ అన్తరిక్షేణ పతతామ్ |
  వేద నావః సముద్రియః || 1-025-07

  వేద మాసో ధృతవ్రతో ద్వాదశ ప్రజావతః |
  వేదా య ఉపజాయతే || 1-025-08

  వేద వాతస్య వర్తనిమ్ ఉరోర్ ఋష్వస్య బృహతః |
  వేదా యే అధ్యాసతే || 1-025-09

  ని షసాద ధృతవ్రతో వరుణః పస్త్యాస్వ్ ఆ |
  సామ్రాజ్యాయ సుక్రతుః || 1-025-10

  అతో విశ్వాన్య్ అద్భుతా చికిత్వాఅభి పశ్యతి |
  కృతాని యా చ కర్త్వా || 1-025-11

  స నో విశ్వాహా సుక్రతుర్ ఆదిత్యః సుపథా కరత్ |
  ప్ర ణ ఆయూంషి తారిషత్ || 1-025-12

  బిభ్రద్ ద్రాపిం హిరణ్యయం వరుణో వస్త నిర్ణిజమ్ |
  పరి స్పశో ని షేదిరే || 1-025-13

  న యం దిప్సన్తి దిప్సవో న ద్రుహ్వాణో జనానామ్ |
  న దేవమ్ అభిమాతయః || 1-025-14

  ఉత యో మానుషేష్వ్ ఆ యశశ్ చక్రే అసామ్య్ ఆ |
  అస్మాకమ్ ఉదరేష్వ్ ఆ || 1-025-15

  పరా మే యన్తి ధీతయో గావో న గవ్యూతీర్ అను |
  ఇచ్ఛన్తీర్ ఉరుచక్షసమ్ || 1-025-16

  సం ను వోచావహై పునర్ యతో మే మధ్వ్ ఆభృతమ్ |
  హోతేవ క్షదసే ప్రియమ్ || 1-025-17

  దర్శం ను విశ్వదర్శతం దర్శం రథమ్ అధి క్షమి |
  ఏతా జుషత మే గిరః || 1-025-18

  ఇమమ్ మే వరుణ శ్రుధీ హవమ్ అద్యా చ మృళయ |
  త్వామ్ అవస్యుర్ ఆ చకే || 1-025-19

  త్వం విశ్వస్య మేధిర దివశ్ చ గ్మశ్ చ రాజసి |
  స యామని ప్రతి శ్రుధి || 1-025-20

  ఉద్ ఉత్తమమ్ ముముగ్ధి నో వి పాశమ్ మధ్యమం చృత |
  అవాధమాని జీవసే || 1-025-21