ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కస్య నూనం కతమస్యామృతానామ్ మనామహే చారు దేవస్య నామ |
  కో నో మహ్యా అదితయే పునర్ దాత్ పితరం చ దృశేయమ్ మాతరం చ || 1-024-01

  అగ్నేర్ వయమ్ ప్రథమస్యామృతానామ్ మనామహే చారు దేవస్య నామ |
  స నో మహ్యా అదితయే పునర్ దాత్ పితరం చ దృశేయమ్ మాతరం చ || 1-024-02

  అభి త్వా దేవ సవితర్ ఈశానం వార్యాణామ్ |
  సదావన్ భాగమ్ ఈమహే || 1-024-03

  యశ్ చిద్ ధి త ఇత్థా భగః శశమానః పురా నిదః |
  అద్వేషో హస్తయోర్ దధే || 1-024-04

  భగభక్తస్య తే వయమ్ ఉద్ అశేమ తవావసా |
  మూర్ధానం రాయ ఆరభే || 1-024-05

  నహి తే క్షత్రం న సహో న మన్యుం వయశ్ చనామీ పతయన్త ఆపుః |
  నేమా ఆపో అనిమిషం చరన్తీర్ న యే వాతస్య ప్రమినన్త్య్ అభ్వమ్ || 1-024-06

  అబుధ్నే రాజా వరుణో వనస్యోర్ధ్వం స్తూపం దదతే పూతదక్షః |
  నీచీనా స్థుర్ ఉపరి బుధ్న ఏషామ్ అస్మే అన్తర్ నిహితాః కేతవః స్యుః || 1-024-07

  ఉరుం హి రాజా వరుణశ్ చకార సూర్యాయ పన్థామ్ అన్వేతవా ఉ |
  అపదే పాదా ప్రతిధాతవే ऽకర్ ఉతాపవక్తా హృదయావిధశ్ చిత్ || 1-024-08

  శతం తే రాజన్ భిషజః సహస్రమ్ ఉర్వీ గభీరా సుమతిష్ టే అస్తు |
  బాధస్వ దూరే నిరృతిమ్ పరాచైః కృతం చిద్ ఏనః ప్ర ముముగ్ధ్య్ అస్మత్ || 1-024-09

  అమీ య ఋక్షా నిహితాస ఉచ్చా నక్తం దదృశ్రే కుహ చిద్ దివేయుః |
  అదబ్ధాని వరుణస్య వ్రతాని విచాకశచ్ చన్ద్రమా నక్తమ్ ఏతి || 1-024-10

  తత్ త్వా యామి బ్రహ్మణా వన్దమానస్ తద్ ఆ శాస్తే యజమానో హవిర్భిః |
  అహేళమానో వరుణేహ బోధ్య్ ఉరుశంస మా న ఆయుః ప్ర మోషీః || 1-024-11

  తద్ ఇన్ నక్తం తద్ దివా మహ్యమ్ ఆహుస్ తద్ అయం కేతో హృద ఆ వి చష్టే |
  శునఃశేపో యమ్ అహ్వద్ గృభీతః సో అస్మాన్ రాజా వరుణో ముమోక్తు || 1-024-12

  శునఃశేపో హ్య్ అహ్వద్ గృభీతస్ త్రిష్వ్ ఆదిత్యం ద్రుపదేషు బద్ధః |
  అవైనం రాజా వరుణః ససృజ్యాద్ విద్వాఅదబ్ధో వి ముమోక్తు పాశాన్ || 1-024-13

  అవ తే హేళో వరుణ నమోభిర్ అవ యజ్ఞేభిర్ ఈమహే హవిర్భిః |
  క్షయన్న్ అస్మభ్యమ్ అసుర ప్రచేతా రాజన్న్ ఏనాంసి శిశ్రథః కృతాని || 1-024-14

  ఉద్ ఉత్తమం వరుణ పాశమ్ అస్మద్ అవాధమం వి మధ్యమం శ్రథాయ |
  అథా వయమ్ ఆదిత్య వ్రతే తవానాగసో అదితయే స్యామ || 1-024-15