ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తీవ్రాః సోమాస ఆ గహ్య్ ఆశీర్వన్తః సుతా ఇమే |
  వాయో తాన్ ప్రస్థితాన్ పిబ || 1-023-01

  ఉభా దేవా దివిస్పృశేన్ద్రవాయూ హవామహే |
  అస్య సోమస్య పీతయే || 1-023-02

  ఇన్ద్రవాయూ మనోజువా విప్రా హవన్త ఊతయే |
  సహస్రాక్షా ధియస్ పతీ || 1-023-03

  మిత్రం వయం హవామహే వరుణం సోమపీతయే |
  జజ్ఞానా పూతదక్షసా || 1-023-04

  ఋతేన యావ్ ఋతావృధావ్ ఋతస్య జ్యోతిషస్ పతీ |
  తా మిత్రావరుణా హువే || 1-023-05

  వరుణః ప్రావితా భువన్ మిత్రో విశ్వాభిర్ ఊతిభిః |
  కరతాం నః సురాధసః || 1-023-06

  మరుత్వన్తం హవామహ ఇన్ద్రమ్ ఆ సోమపీతయే |
  సజూర్ గణేన తృమ్పతు || 1-023-07

  ఇన్ద్రజ్యేష్ఠా మరుద్గణా దేవాసః పూషరాతయః |
  విశ్వే మమ శ్రుతా హవమ్ || 1-023-08

  హత వృత్రం సుదానవ ఇన్ద్రేణ సహసా యుజా |
  మా నో దుఃశంస ఈశత || 1-023-09

  విశ్వాన్ దేవాన్ హవామహే మరుతః సోమపీతయే |
  ఉగ్రా హి పృశ్నిమాతరః || 1-023-10

  జయతామ్ ఇవ తన్యతుర్ మరుతామ్ ఏతి ధృష్ణుయా |
  యచ్ ఛుభం యాథనా నరః || 1-023-11

  హస్కారాద్ విద్యుతస్ పర్య్ అతో జాతా అవన్తు నః |
  మరుతో మృళయన్తు నః || 1-023-12

  ఆ పూషఞ్ చిత్రబర్హిషమ్ ఆఘృణే ధరుణం దివః |
  ఆజా నష్టం యథా పశుమ్ || 1-023-13
 
  పూషా రాజానమ్ ఆఘృణిర్ అపగూళ్హం గుహా హితమ్ |
  అవిన్దచ్ చిత్రబర్హిషమ్ || 1-023-14

  ఉతో స మహ్యమ్ ఇన్దుభిః షడ్ యుక్తాఅనుసేషిధత్ |
  గోభిర్ యవం న చర్కృషత్ || 1-023-15

  అమ్బయో యన్త్య్ అధ్వభిర్ జామయో అధ్వరీయతామ్ |
  పృఞ్చతీర్ మధునా పయః || 1-023-16

  అమూర్ యా ఉప సూర్యే యాభిర్ వా సూర్యః సహ |
  తా నో హిన్వన్త్వ్ అధ్వరమ్ || 1-023-17

  అపో దేవీర్ ఉప హ్వయే యత్ర గావః పిబన్తి నః |
  సిన్ధుభ్యః కర్త్వం హవిః || 1-023-18

  అప్స్వ్ అన్తర్ అమృతమ్ అప్సు భేషజమ్ అపామ్ ఉత ప్రశస్తయే |
  దేవా భవత వాజినః || 1-023-19

  అప్సు మే సోమో అబ్రవీద్ అన్తర్ విశ్వాని భేషజా |
  అగ్నిం చ విశ్వశమ్భువమ్ ఆపశ్ చ విశ్వభేషజీః || 1-023-20

  ఆపః పృణీత భేషజం వరూథం తన్వే మమ |
  జ్యోక్ చ సూర్యం దృశే || 1-023-21

  ఇదమ్ ఆపః ప్ర వహత యత్ కిం చ దురితమ్ మయి |
  యద్ వాహమ్ అభిదుద్రోహ యద్ వా శేప ఉతానృతమ్ || 1-023-22

  ఆపో అద్యాన్వ్ అచారిషం రసేన సమ్ అగస్మహి |
  పయస్వాన్ అగ్న ఆ గహి తమ్ మా సం సృజ వర్చసా || 1-023-23

  సమ్ మాగ్నే వర్చసా సృజ సమ్ ప్రజయా సమ్ ఆయుషా |
  విద్యుర్ మే అస్య దేవా ఇన్ద్రో విద్యాత్ సహ ఋషిభిః || 1-023-24