ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాతర్యుజా వి బోధయాశ్వినావ్ ఏహ గచ్ఛతామ్ |
  అస్య సోమస్య పీతయే || 1-022-01

  యా సురథా రథీతమోభా దేవా దివిస్పృశా |
  అశ్వినా తా హవామహే || 1-022-02

  యా వాం కశా మధుమత్య్ అశ్వినా సూనృతావతీ |
  తయా యజ్ఞమ్ మిమిక్షతమ్ || 1-022-03

  నహి వామ్ అస్తి దూరకే యత్రా రథేన గచ్ఛథః |
  అశ్వినా సోమినో గృహమ్ || 1-022-04

  హిరణ్యపాణిమ్ ఊతయే సవితారమ్ ఉప హ్వయే |
  స చేత్తా దేవతా పదమ్ || 1-022-05

  అపాం నపాతమ్ అవసే సవితారమ్ ఉప స్తుహి |
  తస్య వ్రతాన్య్ ఉశ్మసి || 1-022-06

  విభక్తారం హవామహే వసోశ్ చిత్రస్య రాధసః |
  సవితారం నృచక్షసమ్ || 1-022-07

  సఖాయ ఆ ని షీదత సవితా స్తోమ్యో ను నః |
  దాతా రాధాంసి శుమ్భతి || 1-022-08

  అగ్నే పత్నీర్ ఇహా వహ దేవానామ్ ఉశతీర్ ఉప |
  త్వష్టారం సోమపీతయే || 1-022-09

  ఆ గ్నా అగ్న ఇహావసే హోత్రాం యవిష్ఠ భారతీమ్ |
  వరూత్రీం ధిషణాం వహ || 1-022-10

  అభి నో దేవీర్ అవసా మహః శర్మణా నృపత్నీః |
  అచ్ఛిన్నపత్రాః సచన్తామ్ || 1-022-11

  ఇహేన్ద్రాణీమ్ ఉప హ్వయే వరుణానీం స్వస్తయే |
  అగ్నాయీం సోమపీతయే || 1-022-12

  మహీ ద్యౌః పృథివీ చ న ఇమం యజ్ఞమ్ మిమిక్షతామ్ |
  పిపృతాం నో భరీమభిః || 1-022-13

  తయోర్ ఇద్ ఘృతవత్ పయో విప్రా రిహన్తి ధీతిభిః |
  గన్ధర్వస్య ధ్రువే పదే || 1-022-14

  స్యోనా పృథివి భవానృక్షరా నివేశనీ |
  యచ్ఛా నః శర్మ సప్రథః || 1-022-15

  అతో దేవా అవన్తు నో యతో విష్ణుర్ విచక్రమే |
  పృథివ్యాః సప్త ధామభిః || 1-022-16

  ఇదం విష్ణుర్ వి చక్రమే త్రేధా ని దధే పదమ్ |
  సమూళ్హమ్ అస్య పాంసురే || 1-022-17

  త్రీణి పదా వి చక్రమే విష్ణుర్ గోపా అదాభ్యః |
  అతో ధర్మాణి ధారయన్ || 1-022-18

  విష్ణోః కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పస్పశే |
  ఇన్ద్రస్య యుజ్యః సఖా || 1-022-19

  తద్ విష్ణోః పరమమ్ పదం సదా పశ్యన్తి సూరయః |
  దివీవ చక్షుర్ ఆతతమ్ || 1-022-20

  తద్ విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాంసః సమ్ ఇన్ధతే |
  విష్ణోర్ యత్ పరమమ్ పదమ్ || 1-022-21