ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇహేన్ద్రాగ్నీ ఉప హ్వయే తయోర్ ఇత్ స్తోమమ్ ఉశ్మసి |
  తా సోమం సోమపాతమా || 1-021-01

  తా యజ్ఞేషు ప్ర శంసతేన్ద్రాగ్నీ శుమ్భతా నరః |
  తా గాయత్రేషు గాయత || 1-021-02

  తా మిత్రస్య ప్రశస్తయ ఇన్ద్రాగ్నీ తా హవామహే |
  సోమపా సోమపీతయే || 1-021-03

  ఉగ్రా సన్తా హవామహ ఉపేదం సవనం సుతమ్ |
  ఇన్ద్రాగ్నీ ఏహ గచ్ఛతామ్ || 1-021-04

  తా మహాన్తా సదస్పతీ ఇన్ద్రాగ్నీ రక్ష ఉబ్జతమ్ |
  అప్రజాః సన్త్వ్ అత్రిణః || 1-021-05

  తేన సత్యేన జాగృతమ్ అధి ప్రచేతునే పదే |
  ఇన్ద్రాగ్నీ శర్మ యచ్ఛతమ్ || 1-021-06