ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం దేవాయ జన్మనే స్తోమో విప్రేభిర్ ఆసయా |
  అకారి రత్నధాతమః || 1-020-01

  య ఇన్ద్రాయ వచోయుజా తతక్షుర్ మనసా హరీ |
  శమీభిర్ యజ్ఞమ్ ఆశత || 1-020-02

  తక్షన్ నాసత్యాభ్యామ్ పరిజ్మానం సుఖం రథమ్ |
  తక్షన్ ధేనుం సబర్దుఘామ్ || 1-020-03

  యువానా పితరా పునః సత్యమన్త్రా ఋజూయవః |
  ఋభవో విష్ట్య్ అక్రత || 1-020-04

  సం వో మదాసో అగ్మతేన్ద్రేణ చ మరుత్వతా |
  ఆదిత్యేభిశ్ చ రాజభిః || 1-020-05

  ఉత త్యం చమసం నవం త్వష్టుర్ దేవస్య నిష్కృతమ్ |
  అకర్త చతురః పునః || 1-020-06

  తే నో రత్నాని ధత్తన త్రిర్ ఆ సాప్తాని సున్వతే |
  ఏకమ్-ఏకం సుశస్తిభిః || 1-020-07

  అధారయన్త వహ్నయో ऽభజన్త సుకృత్యయా |
  భాగం దేవేషు యజ్ఞియమ్ || 1-020-08