ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రతి త్యం చారుమ్ అధ్వరం గోపీథాయ ప్ర హూయసే |
  మరుద్భిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-019-01

  నహి దేవో న మర్త్యో మహస్ తవ క్రతుమ్ పరః |
  మరుద్భిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-019-02

  యే మహో రజసో విదుర్ విశ్వే దేవాసో అద్రుహః |
  మరుద్భిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-019-03

  య ఉగ్రా అర్కమ్ ఆనృచుర్ అనాధృష్టాస ఓజసా |
  మరుద్భిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-019-04

  యే శుభ్రా ఘోరవర్పసః సుక్షత్రాసో రిశాదసః |
  మరుద్భిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-019-05

  యే నాకస్యాధి రోచనే దివి దేవాస ఆసతే |
  మరుద్భిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-019-06

  య ఈఙ్ఖయన్తి పర్వతాన్ తిరః సముద్రమ్ అర్ణవమ్ |
  మరుద్భిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-019-07

  ఆ యే తన్వన్తి రశ్మిభిస్ తిరః సముద్రమ్ ఓజసా |
  మరుద్భిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-019-08

  అభి త్వా పూర్వపీతయే సృజామి సోమ్యమ్ మధు |
  మరుద్భిర్ అగ్న ఆ గహి || 1-019-09