ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 183)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తం యుఞ్జాథామ్ మనసో యో జవీయాన్ త్రివన్ధురో వృషణా యస్ త్రిచక్రః |
  యేనోపయాథః సుకృతో దురోణం త్రిధాతునా పతథో విర్ న పర్ణైః || 1-183-01

  సువృద్ రథో వర్తతే యన్న్ అభి క్షాం యత్ తిష్ఠథః క్రతుమన్తాను పృక్షే |
  వపుర్ వపుష్యా సచతామ్ ఇయం గీర్ దివో దుహిత్రోషసా సచేథే || 1-183-02

  ఆ తిష్ఠతం సువృతం యో రథో వామ్ అను వ్రతాని వర్తతే హవిష్మాన్ |
  యేన నరా నాసత్యేషయధ్యై వర్తిర్ యాథస్ తనయాయ త్మనే చ || 1-183-03

  మా వాం వృకో మా వృకీర్ ఆ దధర్షీన్ మా పరి వర్క్తమ్ ఉత మాతి ధక్తమ్ |
  అయం వామ్ భాగో నిహిత ఇయం గీర్ దస్రావ్ ఇమే వాం నిధయో మధూనామ్ || 1-183-04

  యువాం గోతమః పురుమీళ్హో అత్రిర్ దస్రా హవతే ऽవసే హవిష్మాన్ |
  దిశం న దిష్టామ్ ఋజూయేవ యన్తా మే హవం నాసత్యోప యాతమ్ || 1-183-05

  అతారిష్మ తమసస్ పారమ్ అస్య ప్రతి వాం స్తోమో అశ్వినావ్ అధాయి |
  ఏహ యాతమ్ పథిభిర్ దేవయానైర్ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-183-06