ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 182

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 182)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభూద్ ఇదం వయునమ్ ఓ షు భూషతా రథో వృషణ్వాన్ మదతా మనీషిణః |
  ధియంజిన్వా ధిష్ణ్యా విశ్పలావసూ దివో నపాతా సుకృతే శుచివ్రతా || 1-182-01

  ఇన్ద్రతమా హి ధిష్ణ్యా మరుత్తమా దస్రా దంసిష్ఠా రథ్యా రథీతమా |
  పూర్ణం రథం వహేథే మధ్వ ఆచితం తేన దాశ్వాంసమ్ ఉప యాథో అశ్వినా || 1-182-02

  కిమ్ అత్ర దస్రా కృణుథః కిమ్ ఆసాథే జనో యః కశ్ చిద్ అహవిర్ మహీయతే |
  అతి క్రమిష్టం జురతమ్ పణేర్ అసుం జ్యోతిర్ విప్రాయ కృణుతం వచస్యవే || 1-182-03

  జమ్భయతమ్ అభితో రాయతః శునో హతమ్ మృధో విదథుస్ తాన్య్ అశ్వినా |
  వాచం-వాచం జరితూ రత్నినీం కృతమ్ ఉభా శంసం నాసత్యావతమ్ మమ || 1-182-04

  యువమ్ ఏతం చక్రథుః సిన్ధుషు ప్లవమ్ ఆత్మన్వన్తమ్ పక్షిణం తౌగ్ర్యాయ కమ్ |
  యేన దేవత్రా మనసా నిరూహథుః సుపప్తనీ పేతథుః క్షోదసో మహః || 1-182-05

  అవవిద్ధం తౌగ్ర్యమ్ అప్స్వ్ అన్తర్ అనారమ్భణే తమసి ప్రవిద్ధమ్ |
  చతస్రో నావో జఠలస్య జుష్టా ఉద్ అశ్విభ్యామ్ ఇషితాః పారయన్తి || 1-182-06

  కః స్విద్ వృక్షో నిష్ఠితో మధ్యే అర్ణసో యం తౌగ్ర్యో నాధితః పర్యషస్వజత్ |
  పర్ణా మృగస్య పతరోర్ ఇవారభ ఉద్ అశ్వినా ఊహథుః శ్రోమతాయ కమ్ || 1-182-07

  తద్ వాం నరా నాసత్యావ్ అను ష్యాద్ యద్ వామ్ మానాస ఉచథమ్ అవోచన్ |
  అస్మాద్ అద్య సదసః సోమ్యాద్ ఆ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-182-08