ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 181)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కద్ ఉ ప్రేష్టావ్ ఇషాం రయీణామ్ అధ్వర్యన్తా యద్ ఉన్నినీథో అపామ్ |
  అయం వాం యజ్ఞో అకృత ప్రశస్తిం వసుధితీ అవితారా జనానామ్ || 1-181-01

  ఆ వామ్ అశ్వాసః శుచయః పయస్పా వాతరంహసో దివ్యాసో అత్యాః |
  మనోజువో వృషణో వీతపృష్ఠా ఏహ స్వరాజో అశ్వినా వహన్తు || 1-181-02

  ఆ వాం రథో ऽవనిర్ న ప్రవత్వాన్ సృప్రవన్ధురః సువితాయ గమ్యాః |
  వృష్ణ స్థాతారా మనసో జవీయాన్ అహమ్పూర్వో యజతో ధిష్ణ్యా యః || 1-181-03

  ఇహేహ జాతా సమ్ అవావశీతామ్ అరేపసా తన్వా నామభిః స్వైః |
  జిష్ణుర్ వామ్ అన్యః సుమఖస్య సూరిర్ దివో అన్యః సుభగః పుత్ర ఊహే || 1-181-04

  ప్ర వాం నిచేరుః కకుహో వశాఅను పిశఙ్గరూపః సదనాని గమ్యాః |
  హరీ అన్యస్య పీపయన్త వాజైర్ మథ్రా రజాంస్య్ అశ్వినా వి ఘోషైః || 1-181-05

  ప్ర వాం శరద్వాన్ వృషభో న నిష్షాట్ పూర్వీర్ ఇషశ్ చరతి మధ్వ ఇష్ణన్ |
  ఏవైర్ అన్యస్య పీపయన్త వాజైర్ వేషన్తీర్ ఊర్ధ్వా నద్యో న ఆగుః || 1-181-06

  అసర్జి వాం స్థవిరా వేధసా గీర్ బాళ్హే అశ్వినా త్రేధా క్షరన్తీ |
  ఉపస్తుతావ్ అవతం నాధమానం యామన్న్ అయామఞ్ ఛృణుతం హవమ్ మే || 1-181-07

  ఉత స్యా వాం రుశతో వప్ససో గీస్ త్రిబర్హిషి సదసి పిన్వతే నౄన్ |
  వృషా వామ్ మేఘో వృషణా పీపాయ గోర్ న సేకే మనుషో దశస్యన్ || 1-181-08

  యువామ్ పూషేవాశ్వినా పురంధిర్ అగ్నిమ్ ఉషాం న జరతే హవిష్మాన్ |
  హువే యద్ వాం వరివస్యా గృణానో విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-181-09