ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 180)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యువో రజాంసి సుయమాసో అశ్వా రథో యద్ వామ్ పర్య్ అర్ణాంసి దీయత్ |
  హిరణ్యయా వామ్ పవయః ప్రుషాయన్ మధ్వః పిబన్తా ఉషసః సచేథే || 1-180-01

  యువమ్ అత్యస్యావ నక్షథో యద్ విపత్మనో నర్యస్య ప్రయజ్యోః |
  స్వసా యద్ వాం విశ్వగూర్తీ భరాతి వాజాయేట్టే మధుపావ్ ఇషే చ || 1-180-02

  యువమ్ పయ ఉస్రియాయామ్ అధత్తమ్ పక్వమ్ ఆమాయామ్ అవ పూర్వ్యం గోః |
  అన్తర్ యద్ వనినో వామ్ ఋతప్సూ హ్వారో న శుచిర్ యజతే హవిష్మాన్ || 1-180-03

  యువం హ ఘర్మమ్ మధుమన్తమ్ అత్రయే ऽపో న క్షోదో ऽవృణీతమ్ ఏషే |
  తద్ వాం నరావ్ అశ్వినా పశ్వऽష్టీ రథ్యేవ చక్రా ప్రతి యన్తి మధ్వః || 1-180-04

  ఆ వాం దానాయ వవృతీయ దస్రా గోర్ ఓహేణ తౌగ్ర్యో న జివ్రిః |
  అపః క్షోణీ సచతే మాహినా వాం జూర్ణో వామ్ అక్షుర్ అంహసో యజత్రా || 1-180-05

  ని యద్ యువేథే నియుతః సుదానూ ఉప స్వధాభిః సృజథః పురంధిమ్ |
  ప్రేషద్ వేషద్ వాతో న సూరిర్ ఆ మహే దదే సువ్రతో న వాజమ్ || 1-180-06

  వయం చిద్ ధి వాం జరితారః సత్యా విపన్యామహే వి పణిర్ హితావాన్ |
  అధా చిద్ ధి ష్మాశ్వినావ్ అనిన్ద్యా పాథో హి ష్మా వృషణావ్ అన్తిదేవమ్ || 1-180-07

  యువాం చిద్ ధి ష్మాశ్వినావ్ అను ద్యూన్ విరుద్రస్య ప్రస్రవణస్య సాతౌ |
  అగస్త్యో నరాం నృషు ప్రశస్తః కారాధునీవ చితయత్ సహస్రైః || 1-180-08

  ప్ర యద్ వహేథే మహినా రథస్య ప్ర స్యన్ద్రా యాథో మనుషో న హోతా |
  ధత్తం సూరిభ్య ఉత వా స్వశ్వ్యం నాసత్యా రయిషాచః స్యామ || 1-180-09

  తం వాం రథం వయమ్ అద్యా హువేమ స్తోమైర్ అశ్వినా సువితాయ నవ్యమ్ |
  అరిష్టనేమిమ్ పరి ద్యామ్ ఇయానం విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-180-10