ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 179)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పూర్వీర్ అహం శరదః శశ్రమాణా దోషా వస్తోర్ ఉషసో జరయన్తీః |
  మినాతి శ్రియం జరిమా తనూనామ్ అప్య్ ఊ ను పత్నీర్ వృషణో జగమ్యుః || 1-179-01

  యే చిద్ ధి పూర్వ ఋతసాప ఆసన్ సాకం దేవేభిర్ అవదన్న్ ఋతాని |
  తే చిద్ అవాసుర్ నహ్య్ అన్తమ్ ఆపుః సమ్ ఊ ను పత్నీర్ వృషభిర్ జగమ్యుః || 1-179-02

  న మృషా శ్రాన్తం యద్ అవన్తి దేవా విశ్వా ఇత్ స్పృధో అభ్య్ అశ్నవావ |
  జయావేద్ అత్ర శతనీథమ్ ఆజిం యత్ సమ్యఞ్చా మిథునావ్ అభ్య్ అజావ || 1-179-03

  నదస్య మా రుధతః కామ ఆగన్న్ ఇత ఆజాతో అముతః కుతశ్ చిత్ |
  లోపాముద్రా వృషణం నీ రిణాతి ధీరమ్ అధీరా ధయతి శ్వసన్తమ్ || 1-179-04

  ఇమం ను సోమమ్ అన్తితో హృత్సు పీతమ్ ఉప బ్రువే |
  యత్ సీమ్ ఆగశ్ చకృమా తత్ సు మృళతు పులుకామో హి మర్త్యః || 1-179-05

  అగస్త్యః ఖనమానః ఖనిత్రైః ప్రజామ్ అపత్యమ్ బలమ్ ఇచ్ఛమానః |
  ఉభౌ వర్ణావ్ ఋషిర్ ఉగ్రః పుపోష సత్యా దేవేష్వ్ ఆశిషో జగామ || 1-179-06