ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 178)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యద్ ధ స్యా త ఇన్ద్ర శ్రుష్టిర్ అస్తి యయా బభూథ జరితృభ్య ఊతీ |
  మా నః కామమ్ మహయన్తమ్ ఆ ధగ్ విశ్వా తే అశ్యామ్ పర్య్ ఆప ఆయోః || 1-178-01

  న ఘా రాజేన్ద్ర ఆ దభన్ నో యా ను స్వసారా కృణవన్త యోనౌ |
  ఆపశ్ చిద్ అస్మై సుతుకా అవేషన్ గమన్ న ఇన్ద్రః సఖ్యా వయశ్ చ || 1-178-02

  జేతా నృభిర్ ఇన్ద్రః పృత్సు శూరః శ్రోతా హవం నాధమానస్య కారోః |
  ప్రభర్తా రథం దాశుష ఉపాక ఉద్యన్తా గిరో యది చ త్మనా భూత్ || 1-178-03

  ఏవా నృభిర్ ఇన్ద్రః సుశ్రవస్యా ప్రఖాదః పృక్షో అభి మిత్రిణో భూత్ |
  సమర్య ఇష స్తవతే వివాచి సత్రాకరో యజమానస్య శంసః || 1-178-04

  త్వయా వయమ్ మఘవన్న్ ఇన్ద్ర శత్రూన్ అభి ష్యామ మహతో మన్యమానాన్ |
  త్వం త్రాతా త్వమ్ ఉ నో వృధే భూర్ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-178-05