ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 177)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ చర్షణిప్రా వృషభో జనానాం రాజా కృష్టీనామ్ పురుహూత ఇన్ద్రః |
  స్తుతః శ్రవస్యన్న్ అవసోప మద్రిగ్ యుక్త్వా హరీ వృషణా యాహ్య్ అర్వాఙ్ || 1-177-01

  యే తే వృషణో వృషభాస ఇన్ద్ర బ్రహ్మయుజో వృషరథాసో అత్యాః |
  తాఆ తిష్ఠ తేభిర్ ఆ యాహ్య్ అర్వాఙ్ హవామహే త్వా సుత ఇన్ద్ర సోమే || 1-177-02

  ఆ తిష్ఠ రథం వృషణం వృషా తే సుతః సోమః పరిషిక్తా మధూని |
  యుక్త్వా వృషభ్యాం వృషభ క్షితీనాం హరిభ్యాం యాహి ప్రవతోప మద్రిక్ || 1-177-03

  అయం యజ్ఞో దేవయా అయమ్ మియేధ ఇమా బ్రహ్మాణ్య్ అయమ్ ఇన్ద్ర సోమః |
  స్తీర్ణమ్ బర్హిర్ ఆ తు శక్ర ప్ర యాహి పిబా నిషద్య వి ముచా హరీ ఇహ || 1-177-04

  ఓ సుష్టుత ఇన్ద్ర యాహ్య్ అర్వాఙ్ ఉప బ్రహ్మాణి మాన్యస్య కారోః |
  విద్యామ వస్తోర్ అవసా గృణన్తో విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-177-05