ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 176)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మత్సి నో వస్యऽష్టయ ఇన్ద్రమ్ ఇన్దో వృషా విశ |
  ఋఘాయమాణ ఇన్వసి శత్రుమ్ అన్తి న విన్దసి || 1-176-01

  తస్మిన్న్ ఆ వేశయా గిరో య ఏకశ్ చర్షణీనామ్ |
  అను స్వధా యమ్ ఉప్యతే యవం న చర్కృషద్ వృషా || 1-176-02

  యస్య విశ్వాని హస్తయోః పఞ్చ క్షితీనాం వసు |
  స్పాశయస్వ యో అస్మధ్రుగ్ దివ్యేవాశనిర్ జహి || 1-176-03

  అసున్వన్తం సమం జహి దూణాశం యో న తే మయః |
  అస్మభ్యమ్ అస్య వేదనం దద్ధి సూరిశ్ చిద్ ఓహతే || 1-176-04

  ఆవో యస్య ద్విబర్హసో ऽర్కేషు సానుషగ్ అసత్ |
  ఆజావ్ ఇన్ద్రస్యేన్దో ప్రావో వాజేషు వాజినమ్ || 1-176-05

  యథా పూర్వేభ్యో జరితృభ్య ఇన్ద్ర మయ ఇవాపో న తృష్యతే బభూథ |
  తామ్ అను త్వా నివిదం జోహవీమి విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-176-06