ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 175)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మత్స్య్ అపాయి తే మహః పాత్రస్యేవ హరివో మత్సరో మదః |
  వృషా తే వృష్ణ ఇన్దుర్ వాజీ సహస్రసాతమః || 1-175-01

  ఆ నస్ తే గన్తు మత్సరో వృషా మదో వరేణ్యః |
  సహావాఇన్ద్ర సానసిః పృతనాషాళ్ అమర్త్యః || 1-175-02

  త్వం హి శూరః సనితా చోదయో మనుషో రథమ్ |
  సహావాన్ దస్యుమ్ అవ్రతమ్ ఓషః పాత్రం న శోచిషా || 1-175-03

  ముషాయ సూర్యం కవే చక్రమ్ ఈశాన ఓజసా |
  వహ శుష్ణాయ వధం కుత్సం వాతస్యాశ్వైః || 1-175-04

  శుష్మిన్తమో హి తే మదో ద్యుమ్నిన్తమ ఉత క్రతుః |
  వృత్రఘ్నా వరివోవిదా మంసీష్ఠా అశ్వసాతమః || 1-175-05

  యథా పూర్వేభ్యో జరితృభ్య ఇన్ద్ర మయ ఇవాపో న తృష్యతే బభూథ |
  తామ్ అను త్వా నివిదం జోహవీమి విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-175-06