ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 174)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వం రాజేన్ద్ర యే చ దేవా రక్షా నౄన్ పాహ్య్ అసుర త్వమ్ అస్మాన్ |
  త్వం సత్పతిర్ మఘవా నస్ తరుత్రస్ త్వం సత్యో వసవానః సహోదాః || 1-174-01

  దనో విశ ఇన్ద్ర మృధ్రవాచః సప్త యత్ పురః శర్మ శారదీర్ దర్త్ |
  ఋణోర్ అపో అనవద్యార్ణా యూనే వృత్రమ్ పురుకుత్సాయ రన్ధీః || 1-174-02

  అజా వృత ఇన్ద్ర శూరపత్నీర్ ద్యాం చ యేభిః పురుహూత నూనమ్ |
  రక్షో అగ్నిమ్ అశుషం తూర్వయాణం సింహో న దమే అపాంసి వస్తోః || 1-174-03

  శేషన్ ను త ఇన్ద్ర సస్మిన్ యోనౌ ప్రశస్తయే పవీరవస్య మహ్నా |
  సృజద్ అర్ణాంస్య్ అవ యద్ యుధా గాస్ తిష్ఠద్ ధరీ ధృషతా మృష్ట వాజాన్ || 1-174-04

  వహ కుత్సమ్ ఇన్ద్ర యస్మిఞ్ చాకన్ స్యూమన్యూ ఋజ్రా వాతస్యాశ్వా |
  ప్ర సూరశ్ చక్రం వృహతాద్ అభీకే ऽభి స్పృధో యాసిషద్ వజ్రబాహుః || 1-174-05

  జఘన్వాఇన్ద్ర మిత్రేరూఞ్ చోదప్రవృద్ధో హరివో అదాశూన్ |
  ప్ర యే పశ్యన్న్ అర్యమణం సచాయోస్ త్వయా శూర్తా వహమానా అపత్యమ్ || 1-174-06

  రపత్ కవిర్ ఇన్ద్రార్కసాతౌ క్షాం దాసాయోపబర్హణీం కః |
  కరత్ తిస్రో మఘవా దానుచిత్రా ని దుర్యోణే కుయవాచమ్ మృధి శ్రేత్ || 1-174-07

  సనా తా త ఇన్ద్ర నవ్యా ఆగుః సహో నభో ऽవిరణాయ పూర్వీః |
  భినత్ పురో న భిదో అదేవీర్ ననమో వధర్ అదేవస్య పీయోః || 1-174-08

  త్వం ధునిర్ ఇన్ద్ర ధునిమతీర్ ఋణోర్ అపః సీరా న స్రవన్తీః |
  ప్ర యత్ సముద్రమ్ అతి శూర పర్షి పారయా తుర్వశం యదుం స్వస్తి || 1-174-09

  త్వమ్ అస్మాకమ్ ఇన్ద్ర విశ్వధ స్యా అవృకతమో నరాం నృపాతా |
  స నో విశ్వాసాం స్పృధాం సహోదా విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-174-10