ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సోమానం స్వరణం కృణుహి బ్రహ్మణస్ పతే |
  కక్షీవన్తం య ఔశిజః || 1-018-01

  యో రేవాన్ యో అమీవహా వసువిత్ పుష్టివర్ధనః |
  స నః సిషక్తు యస్ తురః || 1-018-02

  మా నః శంసో అరరుషో ధూర్తిః ప్రణఙ్ మర్త్యస్య |
  రక్షా ణో బ్రహ్మణస్ పతే || 1-018-03

  స ఘా వీరో న రిష్యతి యమ్ ఇన్ద్రో బ్రహ్మణస్ పతిః |
  సోమో హినోతి మర్త్యమ్ || 1-018-04

  త్వం తమ్ బ్రహ్మణస్ పతే సోమ ఇన్ద్రశ్ చ మర్త్యమ్ |
  దక్షిణా పాత్వ్ అంహసః || 1-018-05

  సదసస్ పతిమ్ అద్భుతమ్ ప్రియమ్ ఇన్ద్రస్య కామ్యమ్ |
  సనిమ్ మేధామ్ అయాసిషమ్ || 1-018-06

  యస్మాద్ ఋతే న సిధ్యతి యజ్ఞో విపశ్చితశ్ చన |
  స ధీనాం యోగమ్ ఇన్వతి || 1-018-07

  ఆద్ ఋధ్నోతి హవిష్కృతిమ్ ప్రాఞ్చం కృణోత్య్ అధ్వరమ్ |
  హోత్రా దేవేషు గచ్ఛతి || 1-018-08

  నరాశంసం సుధృష్టమమ్ అపశ్యం సప్రథస్తమమ్ |
  దివో న సద్మమఖసమ్ || 1-018-09