ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 173)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  గాయత్ సామ నభన్యం యథా వేర్ అర్చామ తద్ వావృధానం స్వర్వత్ |
  గావో ధేనవో బర్హిష్య్ అదబ్ధా ఆ యత్ సద్మానం దివ్యం వివాసాన్ || 1-173-01

  అర్చద్ వృషా వృషభిః స్వేదుహవ్యైర్ మృగో నాశ్నో అతి యజ్ జుగుర్యాత్ |
  ప్ర మన్దయుర్ మనాం గూర్త హోతా భరతే మర్యో మిథునా యజత్రః || 1-173-02

  నక్షద్ ధోతా పరి సద్మ మితా యన్ భరద్ గర్భమ్ ఆ శరదః పృథివ్యాః |
  క్రన్దద్ అశ్వో నయమానో రువద్ గౌర్ అన్తర్ దూతో న రోదసీ చరద్ వాక్ || 1-173-03

  తా కర్మాషతరాస్మై ప్ర చ్యౌత్నాని దేవయన్తో భరన్తే |
  జుజోషద్ ఇన్ద్రో దస్మవర్చా నాసత్యేవ సుగ్మ్యో రథేష్ఠాః || 1-173-04

  తమ్ ఉ ష్టుహీన్ద్రం యో హ సత్వా యః శూరో మఘవా యో రథేష్ఠాః |
  ప్రతీచశ్ చిద్ యోధీయాన్ వృషణ్వాన్ వవవ్రుషశ్ చిత్ తమసో విహన్తా || 1-173-05

  ప్ర యద్ ఇత్థా మహినా నృభ్యో అస్త్య్ అరం రోదసీ కక్ష్యే నాస్మై |
  సం వివ్య ఇన్ద్రో వృజనం న భూమా భర్తి స్వధావాఓపశమ్ ఇవ ద్యామ్ || 1-173-06

  సమత్సు త్వా శూర సతామ్ ఉరాణమ్ ప్రపథిన్తమమ్ పరితంసయధ్యై |
  సజోషస ఇన్ద్రమ్ మదే క్షోణీః సూరిం చిద్ యే అనుమదన్తి వాజైః || 1-173-07

  ఏవా హి తే శం సవనా సముద్ర ఆపో యత్ త ఆసు మదన్తి దేవీః |
  విశ్వా తే అను జోష్యా భూద్ గౌః సూరీంశ్ చిద్ యది ధిషా వేషి జనాన్ || 1-173-08

  అసామ యథా సుషఖాయ ఏన స్వభిష్టయో నరాం న శంసైః |
  అసద్ యథా న ఇన్ద్రో వన్దనేష్ఠాస్ తురో న కర్మ నయమాన ఉక్థా || 1-173-09

  విష్పర్ధసో నరాం న శంసైర్ అస్మాకాసద్ ఇన్ద్రో వజ్రహస్తః |
  మిత్రాయువో న పూర్పతిం సుశిష్టౌ మధ్యాయువ ఉప శిక్షన్తి యజ్ఞైః || 1-173-10

  యజ్ఞో హి ష్మేన్ద్రం కశ్ చిద్ ఋన్ధఞ్ జుహురాణశ్ చిన్ మనసా పరియన్ |
  తీర్థే నాచ్ఛా తాతృషాణమ్ ఓకో దీర్ఘో న సిధ్రమ్ ఆ కృణోత్య్ అధ్వా || 1-173-11

  మో షూ ణ ఇన్ద్రాత్ర పృత్సు దేవైర్ అస్తి హి ష్మా తే శుష్మిన్న్ అవయాః |
  మహశ్ చిద్ యస్య మీళ్హుషో యవ్యా హవిష్మతో మరుతో వన్దతే గీః || 1-173-12

  ఏష స్తోమ ఇన్ద్ర తుభ్యమ్ అస్మే ఏతేన గాతుం హరివో విదో నః |
  ఆ నో వవృత్యాః సువితాయ దేవ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-173-13