ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 172)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  చిత్రో వో ऽస్తు యామశ్ చిత్ర ఊతీ సుదానవః |
  మరుతో అహిభానవః || 1-172-01

  ఆరే సా వః సుదానవో మరుత ఋఞ్జతీ శరుః |
  ఆరే అశ్మా యమ్ అస్యథ || 1-172-02

  తృణస్కన్దస్య ను విశః పరి వృఙ్క్త సుదానవః |
  ఊర్ధ్వాన్ నః కర్త జీవసే || 1-172-03