ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 171)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రతి వ ఏనా నమసాహమ్ ఏమి సూక్తేన భిక్షే సుమతిం తురాణామ్ |
  రరాణతా మరుతో వేద్యాభిర్ ని హేళో ధత్త వి ముచధ్వమ్ అశ్వాన్ || 1-171-01

  ఏష వ స్తోమో మరుతో నమస్వాన్ హృదా తష్టో మనసా ధాయి దేవాః |
  ఉపేమ్ ఆ యాత మనసా జుషాణా యూయం హి ష్ఠా నమస ఇద్ వృధాసః || 1-171-02

  స్తుతాసో నో మరుతో మృళయన్తూత స్తుతో మఘవా శమ్భవిష్ఠః |
  ఊర్ధ్వా నః సన్తు కోమ్యా వనాన్య్ అహాని విశ్వా మరుతో జిగీషా || 1-171-03

  అస్మాద్ అహం తవిషాద్ ఈషమాణ ఇన్ద్రాద్ భియా మరుతో రేజమానః |
  యుష్మభ్యం హవ్యా నిశితాన్య్ ఆసన్ తాన్య్ ఆరే చకృమా మృళతా నః || 1-171-04

  యేన మానాసశ్ చితయన్త ఉస్రా వ్యుష్టిషు శవసా శశ్వతీనామ్ |
  స నో మరుద్భిర్ వృషభ శ్రవో ధా ఉగ్ర ఉగ్రేభి స్థవిరః సహోదాః || 1-171-05

  త్వమ్ పాహీన్ద్ర సహీయసో నౄన్ భవా మరుద్భిర్ అవయాతహేళాః |
  సుప్రకేతేభిః సాసహిర్ దధానో విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-171-06