ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 170

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 170)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  న నూనమ్ అస్తి నో శ్వః కస్ తద్ వేద యద్ అద్భుతమ్ |
  అన్యస్య చిత్తమ్ అభి సంచరేణ్యమ్ ఉతాధీతం వి నశ్యతి || 1-170-01

  కిం న ఇన్ద్ర జిఘాంససి భ్రాతరో మరుతస్ తవ |
  తేభిః కల్పస్వ సాధుయా మా నః సమరణే వధీః || 1-170-02

  కిం నో భ్రాతర్ అగస్త్య సఖా సన్న్ అతి మన్యసే |
  విద్మా హి తే యథా మనో ऽస్మభ్యమ్ ఇన్ న దిత్ససి || 1-170-03

  అరం కృణ్వన్తు వేదిం సమ్ అగ్నిమ్ ఇన్ధతామ్ పురః |
  తత్రామృతస్య చేతనం యజ్ఞం తే తనవావహై || 1-170-04

  త్వమ్ ఈశిషే వసుపతే వసూనాం త్వమ్ మిత్రాణామ్ మిత్రపతే ధేష్ఠః |
  ఇన్ద్ర త్వమ్ మరుద్భిః సం వదస్వాధ ప్రాశాన ఋతుథా హవీంషి || 1-170-05