ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 169

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 169)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహశ్ చిత్ త్వమ్ ఇన్ద్ర యత ఏతాన్ మహశ్ చిద్ అసి త్యజసో వరూతా |
  స నో వేధో మరుతాం చికిత్వాన్ సుమ్నా వనుష్వ తవ హి ప్రేష్ఠా || 1-169-01

  అయుజ్రన్ త ఇన్ద్ర విశ్వకృష్టీర్ విదానాసో నిష్షిధో మర్త్యత్రా |
  మరుతామ్ పృత్సుతిర్ హాసమానా స్వర్మీళ్హస్య ప్రధనస్య సాతౌ || 1-169-02

  అమ్యక్ సా త ఇన్ద్ర ఋష్టిర్ అస్మే సనేమ్య్ అభ్వమ్ మరుతో జునన్తి |
  అగ్నిశ్ చిద్ ధి ష్మాతసే శుశుక్వాన్ ఆపో న ద్వీపం దధతి ప్రయాంసి || 1-169-03

  త్వం తూ న ఇన్ద్ర తం రయిం దా ఓజిష్ఠయా దక్షిణయేవ రాతిమ్ |
  స్తుతశ్ చ యాస్ తే చకనన్త వాయో స్తనం న మధ్వః పీపయన్త వాజైః || 1-169-04

  త్వే రాయ ఇన్ద్ర తోశతమాః ప్రణేతారః కస్య చిద్ ఋతాయోః |
  తే షు ణో మరుతో మృళయన్తు యే స్మా పురా గాతూయన్తీవ దేవాః || 1-169-05

  ప్రతి ప్ర యాహీన్ద్ర మీళ్హుషో నౄన్ మహః పార్థివే సదనే యతస్వ |
  అధ యద్ ఏషామ్ పృథుబుధ్నాస ఏతాస్ తీర్థే నార్యః పౌంస్యాని తస్థుః || 1-169-06

  ప్రతి ఘోరాణామ్ ఏతానామ్ అయాసామ్ మరుతాం శృణ్వ ఆయతామ్ ఉపబ్దిః |
  యే మర్త్యమ్ పృతనాయన్తమ్ ఊమైర్ ఋణావానం న పతయన్త సర్గైః || 1-169-07

  త్వమ్ మానేభ్య ఇన్ద్ర విశ్వజన్యా రదా మరుద్భిః శురుధో గోగ్రాః |
  స్తవానేభి స్తవసే దేవ దేవైర్ విద్యామేషం వృజనం జీరదానుమ్ || 1-169-08